Αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων που Διεξήχθησαν στις 30.11.2019 για την πλήρωση Δύο (2) κενών Μόνιμων Θέσεων στη ΡΑΕΚ

Λεπτομέρειες που αφορούν τις γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου 2019

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων:
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
1/2019 1 (μία) Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική) Α8-Α10-Α11
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
2/2019 1 (μία) Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός Α2-Α5-Α7 (ii)
(Συνδυασμένες Κλίμακες)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.