Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της δύναται να λαμβάνει ρυθμιστικές αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζει την αγορά ηλεκτρισμού και το ποιοι από τους κατόχους αδειών θα δεσμεύονται από μια τέτοια ρυθμιστική απόφαση, σύμφωνα με το Άρθρο 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και το Άρθρο 7Α των ερί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων.

Προτού λάβει οποιαδήποτε ρυθμιστική απόφαση, η ΡΑΕΚ
  • Συμβουλεύεται οποιoδήποτε κάτοχο άδειας, αιτητή για χορήγηση έκδοσης άδειας ή άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα με το οποίο σχετίζεται η ρυθμιστική απόφαση, και
  • Δημοσιεύει προσχέδιο της ρυθμιστικής απόφασης της με το οποίο καλεί τους κατόχους αδειών, αιτητές αδειών ή άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να υποβάλουν σχόλια.