Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο

«Οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου»

ψηφίστηκε ο περί της Ρύθµισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόµος του 2004, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 103(Ι)/2006, 199(Ι)/2007, 219(Ι)/2012 και 148(Ι)/2018.