Λεπτομέρειες που αφορούν τις γραπτές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Νοεμβρίου 2019
 
Η  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ενημερώνει τους υποψηφίους για τις δυο (2) μόνιμες θέσεις Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική) και Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός που προκηρύχθηκαν στις 7 Ιουνίου 2019,  τα ακόλουθα:
 • Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούσαν στις 28 Ιουνίου 2019 (τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στη ΡΑΕΚ) τα προσόντα των δυο (2) πιο πάνω μόνιμων θέσεων, εντός των ημερών θα παραλάβουν με συστημένο ταχυδρομείο γραπτή επιστολή από τη ΡΑΕΚ με την οποία θα ενημερώνονται για όλες τις λεπτομέρειες για τις εξετάσεις. 
 • Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτή εξέταση, ως προνοείται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων.  Συμμετοχή στη γραπτή εξέταση δεν εξυπακούει ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης.
 • Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, κτήριο ΧΩΔ02, Λευκωσία. 
 • Η διάρκεια της εξέτασης και των τριών θεμάτων θα είναι συνεχόμενη, ήτοι από τις 10:00 - 13:00.  Οι υποψήφιοι προτρέπονται να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο 30 (τριάντα) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης.
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους την επιστολή συμμετοχής που θα παραλάβουν από τη ΡΑΕΚ και Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Υποψήφιοι που δεν θα παρουσιάσουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία, θα αποκλειστούν από τις εξετάσεις.
 • «Επιτυχών» και «επιτυχών σε γραπτή εξέταση» σημαίνει το πρόσωπο που συμμετέχει στη  γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει τουλάχιστον κατά μέσο όρο 50% σε συνολική γενική βαθμολογία και 40% σε καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση. 
 • Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί ο αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις (κατά σειρά επιτυχίας) που θα είναι ίσος με το τετραπλάσιο των κενών θέσεων που δημοσιεύθηκαν, στην προκειμένη περίπτωση οι τέσσερεις (4) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας.
 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις Οδηγίες, καθώς και τους Κανονισμούς των Εξετάσεων που θα τους αποσταλούν.
 
Η Γραπτή εξέταση θα περιλαμβάνει:
 
ΘΕΣΗ 01/2019 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)
(Μόνο για τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση Λειτουργός Ενέργειας (Πληροφορική)
 
 • Νέα Ελληνικά (Βαρύτητα 20%):
 1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Έκθεση Ιδεών)
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου (με αυθεντικά κείμενα όπου οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις)
 3. Γλωσσικές και γραμματικές παρατηρήσεις [ερμηνεία, αντώνυμα, συνώνυμα και χρήση τους, παραγωγή λεξιλογίου (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα)]
 • Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά (Βαρύτητα 20%): 
(Το θέμα της εξέτασης της γλώσσας είναι ανάλογα με την επιλογή του υποψηφίου)
 1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Έκθεση ιδεών)
 2. Κατανόηση κειμένου (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και σωστό / λάθος ή/και  αντιστοίχισης κτλ)
 • Ειδικό Θέμα (Βαρύτητα 60%): 
Η εξέταση θα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν τα καθήκοντα της θέσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας:
 1. Ρόλος και αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ. 
 2. Ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων πληροφορικής.
 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων, εφαρμογών και ιστοσελίδων, (SQL), βλάβες, hardware.
 4. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πληροφοριών και υπηρεσίες διαδικτύου.
 5. Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων.
 6. Ασφάλεια συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών.
 7. Ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και προδιαγραφών μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστημάτων.

ΘΕΣΗ 02/2019 – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 
(Μόνο για τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση για τη θέση Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός)
 • Νέα Ελληνικά (Βαρύτητα 20%):
 1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Έκθεση Ιδεών)
 2. Κατανόηση γραπτού λόγου (με αυθεντικά κείμενα όπου οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις)
 3. Γλωσσικές και γραμματικές παρατηρήσεις [ερμηνεία, αντώνυμα, συνώνυμα και χρήση τους, παραγωγή λεξιλογίου (ρήματα, ουσιαστικά, επίθετα)]
 • Αγγλικά (Βαρύτητα 20%): 
 1. Παραγωγή γραπτού λόγου (Έκθεση ιδεών)
 2. Κατανόηση κειμένου (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και σωστό / λάθος ή/και  αντιστοίχισης κτλ)
 • Ειδικό Θέμα (Βαρύτητα 60%): 
Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις επί του αντικειμένου όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας, ερωτήσεις από την επικαιρότητα, αρμοδιότητες και εξουσίες της ΡΑΕΚ.
 1. Καταχώρηση Ημερολογιακών Εγγράφων (Journal Entries)
 2. Καταχώρηση Συναλλαγών με το σύστημα της διπλογραφίας (Double Entry/General Ledger)
 3. Κατάσταση Συμφιλίωσης του Λογαριασμού Τράπεζας (Bank Reconciliation Statement)
 4. Διενέργεια Εισπράξεων/Πληρωμών (Receipts /Payments)  
 5. Τήρηση Λογαριασμών Πιστωτών/Χρεωστών (Creditors/Debtors Accounts)
 6. Απώλειες από Χρεώστες/Εισπράξεις Διαγραφέντων Απαιτήσεων/Προβλέψεις για απώλειες από χρεώστες (Bad debts written off/ Bad debts Recovered/Provision for Bad debts)
 7. Γενικές Γνώσεις για την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.