Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμοι του 2003 έως 2018, ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2019, προκήρυξη για πλήρωση των πιο κάτω μόνιμων θέσεων: 
 
Αρ. Γνωστοποίησης Αρ. Θέσεων Θέση Κλίμακα
3/2019 1 (μια) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Μηχανολογία ή Χημική Μηχανική) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
4/2019 1 (μια) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Μηχανολογία)
Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
5/2019 1 (μια) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Ηλεκτρολογία) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
6/2019 1 (μια) Μηχανικός Ενέργειας (απαιτούμενο προσόν μηχανικής Χημική Μηχανική) Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
7/2019 1 (μια) Νομικός Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)
8/2019 1 (μια) Λογιστής Α9-Α11-Α12
(Συνδυασμένες Κλίμακες)

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προκηρύξεις των πιο πάνω θέσεων, τα Σχέδια Υπηρεσίας, το Έντυπο Αίτησης που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι,   αποτείνεστε στην  ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy ή στα Γραφεία της ΡΑΕΚ Αγίας Παρασκευής 20, 2002 Στρόβολος, Λευκωσία, τηλέφωνο 22666363 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση regulator.cy@cera.org.cy.