Η Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηµιούργησε την ανάγκη στη Κυπριακή Δηµοκρατία, για σκοπούς εναρµόνισης µε την «οδηγία», να θεσπίσει τον περί Ρύθµισης της Aγοράς Ηλεκτρισµού νόµο του 2003 Ν. 122(1)2003.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) συστάθηκε µε το νόµο Ν.122(Ι) 2003.

Η ΡΑΕΚ αποτελείται από τρία (3) Mέλη και διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µετά από διαβουλεύσεις µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Η ΡΑΕΚ είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας του Κράτους και είναι νοµικά διακριτή και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα. Λαµβάνει αυτόνοµες αποφάσεις ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισµό και καταρτίζει ξεχωριστές δηµοσιονοµικές προβλέψεις, µε αυτονοµία ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού και επαρκείς ανθρώπινους και οικονοµικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Η ΡΑΕΚ δύναται, να διορίσει µέλη του προσωπικού του γραφείου της ΡΑΕΚ, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της.

H ΡΑΕΚ έχει ένα ευρύ φάσµα από καθήκοντα, υποχρεώσεις, αρµοδιότητες και εξουσίες. Για τον τρόπο που διαχειρίζεται τον Τοµέα της, λογοδοτεί κάθε χρόνο στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, υποβάλλοντας έκθεση για τις δραστηριότητές της.

Οι διαρθρωτικές µεταβολές των αγορών ενέργειας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στόχο µια Κοινή Ενιαία Αγορά Ενέργειας δηµιούργησε την ανάγκη συγκρότησης Ρυθµιστικών Αρχών στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ ή τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κ.λ.π.

Η λειτουργία της ΡΑΕΚ ρυθµίζεται µε κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται σύµφωνα µε τους περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµους.