Κεντρικός στόχος της ΡΑΕΚ είναι η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο. Προς αυτή την κατεύθυνση και τηρώντας τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών, η ΡΑΕΚ αναλαµβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που ρυθµίζουν και επιβλέπουν την αγορά ενέργειας στην Κύπρο.

Με βάση τα νέα δεδοµένα στο ενεργειακό τοπίο της Κύπρου, ο ρόλος της ΡΑΕΚ γίνεται πολύ σηµαντικός και οι αποφάσεις της καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας.

Επίσης, λόγω της ανεύρεσης κοιτασµάτων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, ο ρόλος της ΡΑΕΚ καθίσταται σημαντικότερος.