Η Ετήσια Έκθεση και οι Λογαριασμοί της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), που περιλαμβάνει και την Ετήσια Έκθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, καθώς επίσης και την Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, υποβάλλονται στον Προεδρο της Δημοκρατίας σύμφωνα με τα Άρθρα 18(1), 19(3), 61(3) και 62(3) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και το Άρθρο 7(1)(ιη) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων.