Πιο κάτω παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τις γραπτές εξετάσεις για τις θέσεις 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019, 8/2019, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 6 Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις Οδηγίες προς Υποψήφιους και το Πρωτόκολλο για διενέργεια εξετάσεων με φυσική παρουσία καθώς και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ για τυχόν περαιτέρω ανακοινώσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τα μέτρα για πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19.