Σύστημα Μεταφοράς είναι το σύστημα που αποτελείται κυρίως από ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ηλεκτρισμού από ένα σταθμό παραγωγής σε υποσταθμό ή σε άλλο σταθμό παραγωγής ή μεταξύ υποσταθμών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) εγκρίνει και αναθεωρεί τη διαδικασία και την πολιτική χρέωσης με το Σύστημα Μεταφοράς καθώς και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Επίσης, αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ είναι να εγκρίνει, να δίδει οδηγίες και να ζητά αναθεώρηση όποτε κρίνει αναγκαίο των Κανόνων Μεταφοράς.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) είναι η Μονάδα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 58 και είναι υπεύθυνος για το Σύστημα Μεταφοράς ως προνοούν τα άρθρα 62 και 63 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) είναι η ΑΗΚ με την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτρια του συστήματος μεταφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Μεταφοράς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)