Αρ. Απόφασης: 97/2017
 
Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2017
 
Θέμα: Έγκριση Νέων Διατιμήσεων ΑΗΚ Για Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2015.
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1524/2016, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2016, με την οποία έχει δοθεί προκαταρκτική έγκριση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017 – 2021.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 1565/2016, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, με την οποία καθορίζεται το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 στο 4,6%, για κάθε μια από τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς, και Διανομής της ΑΗΚ, το ύψος του οποίου είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα ποσοστά αποδόσεων επί του Απασχολούμενου Ενεργητικού τα οποία προνοούσε η προηγούμενη Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, ΚΔΠ 177/2006, με ποσοστά αποδόσεων επί του Απασχολούμενου Ενεργητικού 8% για την Παραγωγή και 6% για τη Μεταφορά και Διανομή.
 • Τον Συντελεστή Αποδοτικότητας ο οποίος καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», στο 1,5% για το έτος 2018 και μεταφέροντας τον ίδιο Συντελεστή Αποδοτικότητας στα έτη 2019, 2020, και 2021, επί των ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, με αναμενόμενη μείωση του συνόλου των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 κατά περίπου €7.500.000 σε σχέση με αυτά που έχει αιτηθεί η ΑΗΚ. 
 • Τις πιο κάτω εκθέσεις της ΑΗΚ που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ:
  • Report on Design and development of wholesale and retail tariffs (υποβλήθηκε από την ΑΗΚ στις 22 Φεβρουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ. Μ/Μ.1-1167550).
  • Report on Design and development of electricity distribution system tariffs (υποβλήθηκε από την ΑΗΚ στις 14 Μαρτίου 2017).
  • Εισήγηση για την αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων (υποβλήθηκε από την ΑΗΚ στις 2 Μαρτίου 2017, Αρ. Πρωτ. Π/1/4-2017).
 • Την επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) σχετικά με τον υπολογισμό της Διατίμησης Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ), Αρ. Πρωτ. Δ6/604.1.1/170757, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, στην οποία γίνεται υπολογισμός της Δ-ΧΣ για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Σύστημα Μεταφοράς, και για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Σύστημα Διανομής.
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ σχετικά με τον υπολογισμό της Διατίμησης ανάκτησης δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ), Αρ. Πρωτ. Δ6/604.1.1/170212, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017.
 • Τα σχόλια που έχει λάβει η ΑΗΚ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για την εισήγηση της για τις νέες Διατιμήσεις ηλεκτρισμού της ΑΗΚ, και το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017.
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ σε σχέση με τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ: 
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, στο οποίο συνοψίζονται οι έλεγχοι των υπολογισμών των Επιτρεπόμενων Εσόδων, καταγράφονται τα θέματα τα οποία ήταν σε εκκρεμότητα, και γίνονται εισηγήσεις προς τη ΡΑΕΚ.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, στο οποίο γίνονται εισηγήσεις για διαφοροποιήσεις στα Επιτρεπόμενα Έσοδα της ΑΗΚ και καταγράφονται επιπρόσθετα θέματα τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 1 Νοεμβρίου 2016, στο οποίο συνοψίζονται οι έλεγχοι για εφαρμογή από την ΑΗΚ των μέχρι τότε οδηγιών της ΡΑΕΚ και γίνονται εισηγήσεις.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, στο οποίο συνοψίζονται οι έλεγχοι των υπολογισμών της ΑΗΚ στην τελευταία υποβολή του μοντέλου Επιτρεπόμενων Εσόδων, συνοψίζονται οι έλεγχοι εφαρμογής από την ΑΗΚ των μέχρι τότε οδηγιών της ΡΑΕΚ και γίνονται εισηγήσεις.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, στο οποίο γίνονται οι τελικές εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ
 • Τα Εσωτερικά Σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ σε σχέση με τη νέα δομή διατιμήσεων της ΑΗΚ:
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, στο οποίο καταγράφονται οι εισηγήσεις των Συμβούλων της ΡΑΕΚ για τις διατιμήσεις και οι απόψεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 5 Απριλίου 2017, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις και οι εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβούλων της ΡΑΕΚ για τις διατιμήσεις.
  • Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 11 Μαΐου 2017, στο οποίο καταγράφονται οι απόψεις και οι εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ για την τελική μελέτη διατιμήσεων της ΑΗΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβούλων της ΡΑΕΚ για τις διατιμήσεις.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/463-17 και ημερομηνία 11 Απριλίου 2017 με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε τις τελικές της οδηγίες στην ΑΗΚ για τις νέες Διατιμήσεις και τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021.
 • Την τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με επιστολή ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316.
 • Τους υπολογισμούς των Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΑΗΚ για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ στις 5 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ. Μ/Α1172316.
 • Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd, “Review of Proposed Electricity Tariffs by EAC”, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2017.
 • Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd, “Review of Electricity Tariffs Proposed by EAC – Review of Final Tariff Submission”, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2017.
 • Την τροποποίηση, μετά από μελέτη από το Γραφείο της ΡΑΕΚ, του τρόπου εφαρμογής:
  • της διατίμησης χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ),
  • της διατίμησης για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) και
  • της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ)
στην διατίμηση προμήθειας (Δ-ΠΠ) έτσι ώστε η προσαρμογή των διατιμήσεων βάσει των απωλειών του συστήματος παραγωγής να εφαρμόζεται στις παραγόμενες κιλοβατώρες (αντί στις πωληθείσες κιλοβατώρες), και οι εν λόγω διατιμήσεις να καθορίζονται με τρόπο που να ανακτώνται τα Επιτρεπόμενα Έσοδα των δραστηριοτήτων που αφορούν, όπως προνοείται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Όλη την αλληλογραφία και τις συναντήσεις μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ για το θέμα των νέων διατιμήσεων και του καθορισμού των επιτρεπόμενων εσόδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ στις 5 Μαΐου 2017, Αρ. Πρωτ. Μ/Α1172316, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα επαναξιολογούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού». Σημειώνεται ότι η ΡΑΕΚ με την Απόφαση της Αρ. 1565/2016, καθόρισε το Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 στο 4,6%, για κάθε μια από τις δραστηριότητες της Παραγωγής, Ιδιοκτησίας του Συστήματος Μεταφοράς και Διανομής της ΑΗΚ και ότι επίσης η ΡΑΕΚ έχει καθορίσει Συντελεστή Αποδοτικότητας στο 1,5% για το έτος 2018, με τον ίδιο Συντελεστή Αποδοτικότητας να μεταφέρεται και στα έτη 2019, 2020, και 2021, επί των ελέγξιμων λειτουργικών δαπανών των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων της ΑΗΚ. Ο υπολογισμός της εφαρμογής του Συντελεστή Αποδοτικότητας θα επαναξιολογηθεί στο τέλος του έτους 2018.
 2. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) όπως αυτά έχουν υποβληθεί από τον ΔΣΜΚ στις 25 Ιανουαρίου 2017, Αρ. Πρωτ. Δ.6/604.1.1/170212, με την προϋπόθεση ότι κάθε έτος θα γίνεται εκ των προτέρων αναθεώρηση τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ΔΣΜΚ και στο τέλος του έτους θα γίνεται απολογισμός των πραγματικών εσόδων και εξόδων του ΔΣΜΚ και αναπροσαρμογή των Επιτρεπόμενων Εσόδων του για το επόμενο έτος. 
 3. Την έγκριση του τρόπου ανάκτησης των Επιτρεπόμενων Εσόδων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021 μέσω της τιμολόγησης ενέργειας, όπως αυτός παρουσιάζεται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις (Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017).Η ανάκτηση να γίνεται μέσω των διατιμήσεων και στηρίζεται στην τιμολόγηση ενέργειας (όπου περιλαμβάνεται το οριακό κόστος ενέργειας και το οριακό κόστος ισχύος όπου εφαρμόζεται).
 4. Την έγκριση των νέων κατηγοριών διατιμήσεων όπως αυτοί παρουσιάζονται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις (Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017), ως εξής:
Περιγραφή διατίμησης Προηγούμενος Κωδικός Νέος Κωδικός Σημ.  
Οικιακής χρήσης 05 05    
  06+07 06 STOD*  
  06+07 09    
  08 08    
Εμπορικής χρήσης Χαμηλής Τάσης 15+16+17 15    
Βιομηχανικής χρήσης Χαμηλής Τάσης 25+26+27 25    
Γενική διατίμηση Χαμηλής Τάσης 28+60+61+62+70+71+72 61 STOD  
Διατίμηση Μέσης Τάσης 63+64+66+73+74+75+76+78 63 STOD  
Διατίμηση Υψηλής Τάσης 83+84 83 STOD  
Οδικός Φωτισμός 35 35    
Άντληση Νερού 41 41    
Εκτός Αιχμής - Θερμοσυσσωρευτές 55 55    
*STOD: Seasonal Time of Day Tariffs. Διατίμηση με διαφοροποίηση στην εποχή και ώρα της ημέρας.  
 
 1. Την έγκριση της δομής των διατιμήσεων STOD (Seasonal Time of Day) όπως αυτή παρουσιάζεται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις (Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017), ως εξής:
Δομή Διατιμήσεων STOD
Εποχή Περίοδος Περιγραφή Εποχή Περίοδος Περιγραφή
Καλοκαίρι
(Ιούνιος - Σεπτέμβριος)
Αιχμής 09:00 – 23:00
Όλες τις ημέρες
Άλλη
(Οκτώβριος - Μάιος)
Αιχμής 16:00 – 23:00 Όλες τις ημέρες
Εκτός αιχμής 23:00 – 9:00
Όλες τις ημέρες
Εκτός αιχμής 23:00 – 16:00 Όλες τις ημέρες
 
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Χονδρικής (Δ-Χ) όπως αυτή παρουσιάζεται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις (Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017), με τις πιο κάτω παρατηρήσεις:
 • Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», το οριακό κόστος ενέργειας και ισχύος θα εκτιμάται για κάθε ημίωρο του επόμενου έτους με βάση μια προσομοίωση της αγοράς του Κυπριακού ηλεκτρικού συστήματος. Η ΑΗΚ έχει χρησιμοποιήσει περίοδο 60 λεπτών (1 ώρας) για την προσομοίωση του συστήματος. Αυτό οδηγεί σε μεσοστάθμιση του οριακού κόστος (averaging) και επομένως σε διαφορετικά οριακά κόστη ανά ώρα, παρά εάν υπολογιζόταν το οριακό κόστος ανά μισάωρο. Επειδή στο σύστημα της Κύπρου δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στο βραχυπρόθεσμο οριακό κόστος (short run marginal cost, SRMC) του ηλεκτρικού συστήματος, εκτός από τις περιόδους που η ζήτηση είναι πολύ ψηλή και χρειάζεται να λειτουργήσουν ηλεκτροπαραγωγές μονάδες αιχμής, η ΡΑΕΚ θεωρεί ότι η επίδραση στο μέσο οριακό κόστος χρησιμοποιώντας περίοδο 60 λεπτών αντί 30 λεπτών δεν θα είναι σημαντική, επομένως κρίνει την προσέγγιση αυτή αποδεκτή κατά παρέκκλιση.
 • Η ΑΗΚ θα πρέπει να αναπτύξει ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ενέργειας το οποίο να λαμβάνει υπόψη τα περίπλοκα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων παραγωγής ώστε τα εκτιμημένα οριακά κόστη να υπολογίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Το οριακό κόστος ισχύος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διατίμησης Δ-Χ υπολογίζεται ως το κόστος που έχει υιοθετήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Ιρλανδίας για σκοπούς του ηλεκτρικού συστήματος της Ιρλανδίας. Η προσέγγιση αυτή κρίνεται αποδεκτή κατά παρέκκλιση, ωστόσο η ΑΗΚ να ετοιμάσει και να παραδώσει στη ΡΑΕΚ ειδική μελέτη για τα δεδομένα της Κύπρου για τον υπολογισμό του οριακού κόστους ισχύος μέχρι τον Σεπτέμβριο 2018.
 • Λόγω της προκείμενης αλλαγής των διατιμήσεων, της αναμενόμενης εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, της διαφοροποίησης στις κατηγορίες καταναλωτών και της εισαγωγής διατιμήσεων STOD, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ΑΗΚ θα πρέπει να παρακολουθεί τις καμπύλες φορτίου των καταναλωτών και του ηλεκτρικού συστήματος και, εφόσον αυτό χρειάζεται, οι περίοδοι STOD να επανεξεταστούν στα επόμενα χρόνια και ιδιαίτερα κατά τη νέα ρυθμιστική περίοδο η οποία θα ξεκινήσει το 2022.
 • Για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής της τιμής των καυσίμων, που στόχο έχει να επιτρέψει στον ρυθμιζόμενο παραγωγό να ανακτήσει τις εύλογες μη ελέγξιμες μεταβολές στο κόστος των καυσίμων που χρησιμοποιούνται από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να εφαρμοστεί η υφιστάμενη μεθοδολογία της χρήσης της ρήτρας αναπροσαρμογής καυσίμου όπως αυτή περιγράφεται στην Έκθεση της ΡΑΕΚ με Αρ. 08/2016. Η ρήτρα αναπροσαρμογής καυσίμου θα αναθεωρείται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο του έτους, με την υποβολή σχετικής εισήγησης από την ΑΗΚ τουλάχιστον δύο μήνες πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης ρήτρας. Στο τέλος της εξαμηνίας να γίνεται υπολογισμός του πραγματικού κόστους καυσίμου για την εξαμηνία και της πραγματικής ανάκτησης εσόδων μέσω της αναπροσαρμογής τιμής καυσίμου, και όπου χρειάζεται να γίνονται οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για να ανακτάται το πραγματικό κόστος καυσίμου της ΑΗΚ Παραγωγής.
 1. Η Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2017 να εφαρμόζεται ανά τάση όπως πιο κάτω:
 • Υψηλή Τάση 0,54 €σ/kWh,
 • Μέση Τάση 0,86 €σ/kWh,
 • Χαμηλή Τάση 0,88 €σ/kWh.
 1. Την έγκριση των Διατιμήσεων Χρήσης του Συστήματος Διανομής Μέσης και Χαμηλής τάσης (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) όπως αυτές παρουσιάζονται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017. 
 2. Την έγκριση της Διατίμησης υπηρεσιών Εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) στο ύψος το οποίο παρουσιάζεται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, με τη διαφοροποίηση να εφαρμοστεί ως μηνιαία χρέωση, ύψους €2,33 ανά καταναλωτή για το 2017. 
Η ΡΑΕΚ δίνει οδηγίες στην ΑΗΚ να συλλέξει πληροφορίες για τους σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες κόστους για τις εμπορολογιστικές υπηρεσίες, με στόχο να αναθεωρηθεί η Δ-ΕΛ. Η ΑΗΚ να καταθέσει αναθεωρημένη εισήγηση για τη διατίμηση Δ-ΕΛ το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018.
 1. Για σκοπούς υπολογισμού της Διατίμησης Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ), να χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες διατιμήσεις, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 03/2010 (ΚΔΠ 455/2010) «Τέλη Χρέωσης για χρήση δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία στο σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας». Η διατίμηση Δ-ΕΥ να εφαρμοστεί ανά τάση όπως πιο κάτω:
 • Υψηλή Τάση 0,65 €σ/kWh,
 • Μέση Τάση 0,66 €σ/kWh,
 • Χαμηλή Τάση 0,67 €σ/kWh. 
 1. Η ΡΑΕΚ δίνει οδηγίες στον ΔΣΜΚ να προβεί σε αναλυτική εξέταση του υπολογισμού των επικουρικών υπηρεσιών και της μακροχρόνιας εφεδρείας και να υποβάλει εισήγηση στη ΡΑΕΚ για την αναθεώρηση της διατίμησης Δ‑ΕΥ το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.Η διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το 2017, να εφαρμοστεί ανά τάση όπως πιο κάτω:
 • Υψηλή Τάση 0,09 €σ/kWh,
 • Μέση Τάση 0,09 €σ/kWh,
 • Χαμηλή Τάση 0,09 €σ/kWh.
 1. Την έγκριση της Διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών Μετρήσεων (Δ-ΜΕΤ) στο ύψος που αυτή παρουσιάζεται στην τελική μελέτη της ΑΗΚ για τις Νέες Διατιμήσεις (Αρ. Πρωτ. Μ.1-Α/Α1172316, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017), με τη διαφοροποίηση να εφαρμοστεί ως μηνιαία χρέωση, ύψους €0,49 ανά καταναλωτή για το 2017.  
Επιπλέον η ΡΑΕΚ δίνει οδηγίες στην ΑΗΚ να συλλέξει πληροφορίες για τους σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες κόστους για τις μετρήσεις, με στόχο να αναθεωρηθεί η Δ-ΜΕΤ. Η ΑΗΚ να καταθέσει αναθεωρημένη εισήγηση για τη διατίμηση Δ-ΜΕΤ το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018.
 1. Η Διατίμηση Προμήθειας και χρεώσεων αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) να διαφοροποιηθεί βάσει των υποδείξεων της ΡΑΕΚ στις παραγράφους 7, 9, 10 και 11 πιο πάνω.
 1. Λαμβάνοντας υπόψη:
 • Ότι επί του παρόντος δεν υφίσταται ουσιαστικός ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου.
 • ‘Ότι ένας από τους στόχους της ΡΑΕΚ είναι η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ότι με βάση την κοστοστρέφεια ενώ παρατηρείται κατά μέσο όρο μείωση στο σύνολο των διατιμήσεων, οι  πιο κάτω υφιστάμενοι κώδικες διατιμήσεων παρουσιάζουν τις πιο κάτω αυξήσεις:
Περιγραφή διατίμησης Κωδικός % αύξηση λόγω κοστοστρέφειας *  
Υψηλής Τάσης 83 2%  
Οδικός Φωτισμός 35 3%  
Άντληση Νερού 41 13%  
Διατίμηση Εκτός Αιχμής 55 49%  
Διατίμηση Βιομηχανικής Χρήσης Μέγιστης Ζήτησης Μέσης Τάσης 76** 4%  
* Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της διατίμησης για το έτος 2015, με την κοστοστρεφή διατίμηση για το έτος 2017, μη λαμβάνοντας υπόψη αναπροσαρμογή για την τιμή του καυσίμου και πληθωρισμό, ούτε τις διατιμήσεις Δ-ΔΣΜ, Δ-ΔΣ.
** Κωδικός με βάση τις υφιστάμενες διατιμήσεις όπου σύμφωνα με τις νέες διατιμήσεις μεταφέρονται στη διατίμηση Μέσης Τάσης, Κωδικός 63.
 
 
 • Την πρόταση της ΑΗΚ για τη διατήρηση των πιο πάνω διατιμήσεων στα σημερινά επίπεδα όσο αφορά τις χρεώσεις ενέργειας, για περίοδο μέχρι και ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ή τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα. Σύμφωνα με την ίδια πρόταση, τη διαφορά στα έσοδα θα την αναλάβουν οι τέσσερεις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες κατ’ αναλογία του πλεονάσματος τους, και το κόστος για την ΑΗΚ αναμένεται να είναι περίπου €5.200.000 ανά έτος μέχρι το 2021. 
Την έγκριση της εισήγησης της ΑΗΚ για τον τρόπο που θα επωμιστεί τη διαφορά στα έσοδα από την εισήγηση της για μη εφαρμογή πλήρως κοστοστρεφών διατιμήσεων. Αυτή η διευθέτηση για τις πιο πάνω κατηγορίες διατιμήσεων θα διατηρηθεί μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ή τεσσάρων χρόνων μετά την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, όποιο συμβεί νωρίτερα, ενώ με τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου, οι πιο πάνω διατιμήσεις θα προσαρμοστούν στα επίπεδα κοστοστρέφειας.
 
Διευκρινίζεται ότι τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την εφαρμογή των διατιμήσεων Οδικού Φωτισμού (κώδικας 35),  Άντλησης Νερού (κώδικας 41), Διατίμηση Εκτός Αιχμής (κώδικας 55),Υψηλής Τάσης (κώδικας 83) και Βιομηχανικής Χρήσης Μέγιστης Ζήτησης Μέσης Τάσης (υφιστάμενος κώδικας 76) δεν θα μετακυλιστούν στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε στην επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου.
 1. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
 • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Σεπτεμβρίου 2017, και
 • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετέπειτα. 
Με βάση τα πιο πάνω, επωφελούνται οι καταναλωτές ηλεκτρισμού, καθώς αναμένεται μείωση κατά μέσο όρο στο σύνολο των διατιμήσεων ύψους 6% στις βασικές τιμές.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ δίνουν επίσης τις ακόλουθες οδηγίες στην ΑΗΚ:
 • Η ΑΗΚ να υποβάλει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 τα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2017 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ, τα οποία θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία διατιμήσεων του κάθε κώδικα διατίμησης. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.Για τις διατιμήσεις των επόμενων ετών της περιόδου ρυθμιστικού ελέγχου, η ΑΗΚ να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ για έγκριση τα σχέδια Διατιμήσεων μέχρι την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.
 • Η ΑΗΚ να υποβάλει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, εισήγηση στη ΡΑΕΚ σχετικά με το περιεχόμενο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα εκδίδονται στους καταναλωτές, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 8.91 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού».
 • Έχοντας υπόψη ότι η ανάκτηση των Επιτρεπόμενων Εσόδων θα γίνεται μέσω των Διατιμήσεων οι οποίες στηρίζονται στην τιμολόγηση ενέργειας (όπου περιλαμβάνεται το οριακό κόστος ενέργειας και το οριακό κόστος ισχύος όπου εφαρμόζεται) και όχι στην τιμολόγηση ενέργειας και στην τιμολόγηση ισχύος, η ΑΗΚ να υποβάλλει προς τη ΡΑΕΚ κάθε Ιανουάριο πλήρη έκθεση που θα αφορά τα προφίλ της άεργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος για το προηγούμενο έτος. 
Η Απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες ενέργειες τους και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

 
Λευκωσία, 26 Μαΐου 2017