Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
 
  1. Διέπουν τις τεχνικές απαιτήσεις και περιορισµούς που θα εφαρµόζονται από τους κατόχους αδειών οποτεδήποτε επιθυµούν να συνδεθούν µε το σύστηµα µεταφοράς και/ή το σύστηµα διανοµής ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής για τη µεταφορά ηλεκτρισµού· 
  2. Διασφαλίζουν ότι οι τεχνικοί όροι που εφαρµόζονται σε κατόχους αδειών οι οποίοι επιθυµούν να συνδεθούν ή να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µεταφοράς ή το σύστηµα διανοµής δεν δηµιουργούν αδικαιολόγητη διάκριση στους κατόχους αδειών· 
  3. Προάγουν την αποδοτικότητα, αξιοπιστία και οικονοµία στη χρήση και ανάπτυξη του συστήµατος µεταφοράς και του συστήµατος διανοµής. 

Οι πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή εξαιρέσεις αντίστοιχα.

Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία, στην κατηγορία Κανόνες / Ηλεκτρισμός.