Για την συμμετοχή στην Αγορά του Ηλεκτρισμού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αδειών μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Αδειοδότηση

Στο παρόν στάδιο στην Αγορά Ηλεκτρισμού συμμετέχουν τα ακόλουθα Μέρη:
 • Παραγωγοί με Θερμικές Μονάδες
 • Παραγωγοί με Σταθμούς ΑΠΕ
 • Προμηθευτές λιανικής

Σύμφωνα με την Ρυθμιστική Απόφαση «Ο περί Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» στις νέες ρυθμίσεις της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλλουν τα ακόλουθα Μέρη:
 
 • Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)
 • Ο Λειτουργός της Αγοράς
 • Ο Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)
 • Παραγωγοί με:
  • Θερμικές μονάδες που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς ή
  • Θερμικές μονάδες που συνδέονται με το Σύστημα Διανομής με ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από πέντε 5MW ή
  • Σταθμοί ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών
 • Φορείς Αθροιστικών Υπηρεσιών (aggregators) για σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν εκτός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών (με εφαρμογή ανώτατου ορίου 20MW στο συνολικό μέγεθος ΑΠΕ που μπορούν να εξυπηρετήσουν)
 • Προμηθευτές λιανικής
 • Προμηθευτές χονδρεμπορικής
 • Υπεύθυνοι Εκκαθαρίσεων Ανισοζυγίων
Εκτός από το ΔΣΜΚ, το Λειτουργό της Αγοράς και το ΔΣΔ, όλα τα άλλα μέρη αναφέρονται συλλογικά και ως συμμετέχοντες στην αγορά.