Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο

«Οδηγία 96/92/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Δεκεµβρίου 1996 σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»

ψηφίστηκε ο περί της Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµος του 2003, ο οποίος τροποποιήθηκε με τους Νόμους 239(Ι)/2004, 143(Ι)/2005, 173(Ι)/2006, 92(Ι)/2008, 211(Ι)/2012 και 206(Ι)/2015.