Αρ. Απόφασης: 264/2019
 
Ημερομηνία: 26 Σεπτεμβρίου 2019
 
Θέμα: Πλαίσιο Τροποποίησης Αδειών/ Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018,
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (ΚΔΠ 538/2004) και ειδικότερα τον κανονισμό 13,
  • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ λαμβάνει πολύ συχνά αιτήματα από κατόχους Άδειας και/ή Εξαίρεσης από Άδεια για τροποποίηση των Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού που κατέχουν,
  • Το σχετικό Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019,
  • Την ανάγκη για διαμόρφωση ενός πλαισίου αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια για τροποποιήσεις στις Άδειες και Εξαιρέσεις από Άδεια που χορηγούνται από τη ΡΑΕΚ προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η ενημέρωση των ενδιαφερομένων κατόχων Άδειας και Εξαίρεσης από Άδεια όσο και η διευκόλυνση της ΡΑΕΚ να ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια ομοιόμορφα και τηρώντας την αρχή της ισότητας, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Όπως εκδώσει και δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της «Κατευθυντήριες Γραμμές για Τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού», οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.
  2. Όπως οι κατευθυντήριες γραμμές λαμβάνονται υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας για την αξιολόγηση αιτημάτων τροποποίησης Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.