Στο πιο κάτω αρχείο δίνονται στοιχεία για την εγκατεστημενή ισχύ των μονάδων βιομάζας/βιοαερίου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και αιολικών πάρκων, καθώς και την παραγωγή τους.