Το άρθρο 95 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και οι Κανονισμοί (Δείκτες Απόδοσης) διέπουν την εγκαθίδρυση και καθορισµό των δεικτών απόδοσης και τις διαδικασίες σύµφωνα µε τις οποίες οι Προµηθευτές και ο Διαχειριστής Συστήµατος Διανοµής (ΔΣΔ) συµµορφώνονται µε τους δείκτες απόδοσης. 

Οι Προµηθευτές και ο ΔΣΔ προτείνουν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δείκτες απόδοσης οι οποίοι θα περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς (Δείκτες Απόδοσης) και αφού εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ, θα περιλαµβάνονται στο Χάρτη του Καταναλωτή, ο οποίος θα εκδίδεται από τους Προµηθευτές και τον ΔΣΔ και θα παραθέτει τους δείκτες απόδοσης προς ενηµέρωση των καταναλωτών. 

Οι δείκτες απόδοσης που ετοιµάζονται από τους Προµηθευτές και τον ΔΣΔ και εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ δεν εισάγουν διακρίσεις αλλά είναι δυνατό να διαφέρουν για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών. 

Οι Κανονισµοί (Δείκτες Απόδοσης) δύναται να επιβάλλουν υποχρεώσεις στους κατόχους αδειών, σχετικά αλλά όχι περιοριστικά µε:
 • Διαδικασίες για την υποβολή ή επαναϋποβολή δεικτών απόδοσης·
 • Tο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των δεικτών απόδοσης·
 • Διαδικασίες για περιοδική αναθεώρηση των δεικτών απόδοσης·
 • Ορισµένους βασικούς δείκτες απόδοσης που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από τους προµηθευτές και το ΔΣΔ·
 • Τήρηση και δηµοσίευση µητρώου απόδοσης·
 • Διοικητικά πρόστιµα για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους δείκτες απόδοσης που σχετίζονται µε την προετοιµασία ή εφαρµογή ή αναθεώρηση των δεικτών απόδοσης·
 • Αποζηµίωση ή άλλες θεραπείες σε καταναλωτές, για παράλειψη συµµόρφωσης µε τους δείκτες απόδοσης που καθορίζονται στους Κανονισµούς δεικτών απόδοσης·
 • Παροχή πληροφοριών στη ΡΑΕΚ από κατόχους αδειών σχετικές µε την πραγµατική απόδοση σε σχέση µε τους εγκεκριµένους δείκτες απόδοσης·
 • Γνωστοποίηση σε καταναλωτές για τους δείκτες απόδοσης και για οποιεσδήποτε θεραπείες που είναι διαθέσιµες σ’ αυτούς·
 • Αναθεώρηση και έγκριση ή απόρριψη δεικτών απόδοσης υποβαλλόμενων από τους Προµηθευτές και το ΔΣΔ, περιλαµβανοµένου του χρονοδιαγράµµατος· και
 • Πρόνοιες που διέπουν τη συµµόρφωση µε τους δείκτες απόδοσης.