Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μεγαλύτερη των 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), με την απόφασή της υπ’ αριθμό 821/2012 ημερομηνίας 30/11/2012, ενέκρινε τη «Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ ΔΣΜ και Αιτητή (Παραγωγού/ Πελάτη)» και τις «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Παραγωγών ΑΠΕ, Συμβατικών Παραγωγών και Πελατών», με έναρξη ισχύος την 01/01/2013.  Στα εν λόγω κείμενα περιλαμβάνονται διάφορα στοιχεία που αφορούν στην Κεφαλαιουχική Δαπάνη της Σύνδεσης, καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του Αιτητή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Νέες Συνδέσεις στο Σύστημα Μεταφοράς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 12 MVA

Σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Παραγωγοί με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 8 MW ή Πελάτες (Καταναλωτές) με αιτούμενη ισχύ σύνδεσης μέχρι και 12 MVA, που ενδιαφέρονται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς/Διανομής, χρειάζεται να υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ).

Η ΡΑΕΚ, με τη Ρυθμιστική Απόφαση 03/2013 αποφάσισε και ενέκρινε την Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής. Η εν λόγω ρυθμιστική απόφαση μπορεί να ανευρεθεί στην ενότητα Νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Νέες Συνδέσεις στο Σύστημα Διανομής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ)