Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
 
  1. Διέπουν  τους  µηχανισµούς,  τις  τιµές  και  άλλους  όρους  και  προϋποθέσεις  που τυγχάνουν εφαρµογής στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδειών αγοράζουν ή πωλούν ηλεκτρισµό µε βάση διευθετήσεις που διενεργούνται από το Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου· 
  2. Διασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι αδειών από τους οποίους ζητείται να συµµετέχουν στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού, µε βάση τις διευθετήσεις αυτές, δεν θα υπόκεινται σε δυσµενή διάκριση· 
  3. Προάγουν την αποδοτικότητα και την οικονοµία και διευκολύνουν τον ανταγωνισµό στην αγορά και πώληση ηλεκτρισµού µε βάση τις διευθετήσεις αυτές. 

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού τηρούνται από όλους τους κατόχους αδειών ή από πρόσωπα στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξαιρέσεις, στην έκταση που το απαιτούν οι άδειες ή οι εξαιρέσεις τους.

Οι Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού βρίσκονται στην ενότητα Νομοθεσία, στην κατηγορία Κανόνες / Ηλεκτρισμός