Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ενημερωμένοι κατάλογοι όλων των Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας καθώς επίσης και οι κατάλογοι των υπό εξέταση αιτήσεων