Τέλη Αδειών καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού σύμφωνα με τα άρθρο 16 και 36(2)(β) των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τον Κανονισμό (Τέλη Αδειών)Τα εν λόγω νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

Σχετικός πίνακας με τα Τέλη υποβολής αίτησης / ετήσιο τέλος / τροποποίησης / μεταβίβασης / εξαίρεσης  για κάθε τύπο άδειας μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο.