Παραγωγός είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων.

Στο παρόν στάδιο υπάρχουν αδειοδοτημένοι παραγωγοί με Θερμικές Μονάδες και με Σταθμούς ΑΠΕ. Κατάλογος των αδειοδοτημένων παραγωγών μπορεί να ανευρεθεί στο Αρχείο Αδειών

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς, τους κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής και τους όρους με τους οποίους χορηγείται η άδεια τους.