Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού Έκδοση Αδειών κάθε κάτοχος Άδειας δικαιούται να ζητήσει μεταβίβαση της Άδειας που κατέχει σε άλλο πρόσωπο, υποβάλλοντας αίτηση στη ΡΑΕΚ (υπό μορφή επιστολής) τουλάχιστο τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης μεταβίβασης, καθορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο προτείνεται να μεταβιβαστεί η άδεια και το λόγο της μεταβίβασης.

Διαδικασία μεταβίβασης Άδειας
 
  • Το πρόσωπο στο οποίο θα μεταβιβασθεί η άδεια ακολουθεί τις διαδικασίες για υποβολή αίτησης.
  • Ο κάτοχος Άδειας, ο οποίος αιτείται μεταβίβαση της άδειάς του, καταβάλλει το τέλος μεταβίβασης το οποίο ανέρχεται στα €170,86.
  • Η αίτηση του αδειούχου για μεταβίβαση της άδειάς του και η αίτηση του προσώπου στο οποίο θα μεταβιβασθεί η άδεια δημοσιεύονται.
  • Όλες οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα διατίθενται από τη ΡΑΕΚ για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην πιο πάνω δημοσίευση.