Συνεισφορά Ενεργειακών Πηγών Στο Συνολικό Μείγμα Καυσίμων

Η Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 91(1)(δ) των 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων. Σύμφωνα με το Νόμο οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα παροχής πληροφοριών από τους προμηθευτές για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων.

Σύμφωνα με την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) 1279/2015, οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν το ενεργειακό μείγμα στους λογαριασμούς των καταναλωτών τους και άλλο ενημερωτικό υλικό που διανέμουν στους καταναλωτές. Μέσω της αποκάλυψης του ενεργειακού μείγματος οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον προμηθευτή που ανταποκρίνεται περισσότερο στις περιβαλλοντικές τους ευαισθησίες. Η περίοδος δημοσίευσης των στοιχείων αυτών αρχίζει από την 1η Ιουλίου του ετούς Χ+1 μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους Χ+2.

Επιπρόσθετα, οι προμηθευτές θα πρέπει να δημοσιεύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την παραγωγή ηλεκτρισμού που διαθέτουν στους καταναλωτές.

Η ΡΑΕΚ με απόφασή της, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, ενέκρινε Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Μείγματος Προμηθευτή, καθώς και Τεχνικό Εγχειρίδιο διαδικασίας Υπολογισμού Ενεργειακού Μείγματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου και Προμηθευτών και Αποκάλυψης Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, αποκλειστικά αποδεικτικά στοιχεία της προέλευσης του ηλεκτρισμού είναι οι Εγγυήσεις Προέλευσης. Η διαδικασία αποκάλυψης γίνεται υπό την εποπτεία της ΡΑΕΚ, στην οποία οι προμηθευτές έχουν δικαίωμα να αποταθούν σε περίπτωση διαφωνιών με το ΔΣΜΚ, ως προς τον υπολογισμό του ενεργειακού τους μείγματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Μεθοδολογία Αποκάλυψης Μείγματος Προμηθευτή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).