Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται:
 
  • Να τροποποιεί την Εξαίρεση από Άδεια εκ συμφώνου με τον κάτοχο της Εξαίρεσης από Άδεια.
  • Ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει, να τροποποιεί οποιαδήποτε Εξαίρεση από Άδεια ενημερώνοντας προηγουμένως τον αδειούχο. Νοείται ότι τα τέλη της τροποποίησης της Εξαίρεσης από Άδεια εκ συμφώνου καταβάλλονται μόνον όταν η ευθύνη για την τροποποίηση εμπίπτει στη σφαίρα ελέγχου του κατόχου Άδειας Εξαίρεσης.
Η ΡΑΕΚ με την υπ' αριθμόν 264/2019 Απόφαση της έκδωσε τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για Τροποποίηση Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού»

Διαδικασία τροποποίησης Εξαίρεσης από Άδεια

Nέα στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται πρέπει να υποβάλλονται από τον αδειούχο μαζί με το αίτημα τροποποίησης και τα τέλη τροποποίησης, τα οποία ανέρχονται σε €170,86.

Η ΡΑΕΚ μπορεί να ζητήσει από τον κάτοχο Εξαίρεσης από Άδεια, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τροποποίησης Εξαίρεσης από Άδεια, να της παράσχει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες.

Οι τροποποίησεις των Εξαιρέσεων από Άδεια δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.