Σύμφωνα με το άρθρο 15 των Κανονισμών (Έκδοση Αδειών) η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) δύναται να ανακαλεί την άδεια που βρίσκεται σε ισχύ, αν:
 
  • Έχει ζητηθεί εγγράφως η ανάκληση της άδειας από τον κάτοχό της και η ΡΑΕΚ συμφωνεί με το αίτημα για ανάκληση· 
  • Διαπιστωθεί από τη ΡΑΕΚ, ότι η άδεια χορηγήθηκε με βάση ουσιαστικά λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες· 
  • Υπάρχει αλλαγή στο καθεστώς ελέγχου ιδιοκτησίας του κατόχου της άδειας και η ΡΑΕΚ δεν εγκρίνει τέτοια αλλαγή σύμφωνα με τους όρους της άδειας· 
  • Οποιοδήποτε  τέλος,  το  οποίο  είναι  πληρωτέο σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ κανονισμούς για τα τέλη αδειών, δεν έχει πληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που κατέστη πληρωτέο·
  • Η ΡΑΕΚ διαπιστώνει ότι ο κάτοχος άδειας παραβιάζει οποιουσδήποτε από τους όρους ή τροποποιημένους όρους ή οποιεσδήποτε απαιτήσεις της άδειας και, όπου η ΡΑΕΚ έχει εκδώσει ρυθμιστική απόφαση, ο κάτοχος άδειας παραλείπει να επανορθώσει την παράβαση εντός προθεσμίας·
  • Ο κάτοχος άδειας παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση που εκδίδεται από τη ΡΑΕΚ ή από τον Υπουργό, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες από την  άδεια  δραστηριότητες·
  • Η ΡΑΕΚ έχει λόγο να πιστεύει ότι ο κάτοχος άδειας προτίθεται να σταματήσει μόνιμα να διεκπεραιώνει τις εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες·
  • Ο κάτοχος άδειας έχει κηρυχθεί σε πτώχευση.

Διαδικασία Ανάκλησης Άδειας

Σε περίπτωση που ισχύουν οποιεσδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις η ΡΑΕΚ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 27 και 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων, να επιδώσει ειδοποίηση στον κάτοχο άδειας, ορίζοντας ότι η άδεια θα ανακληθεί, εκτός εάν η παράβαση επανορθωθεί εντός του χρόνου που καθορίζει η ΡΑΕΚ.

Σε περίπτωση που παράβαση δεν μπορεί να τύχει επανόρθωσης ή όπου ο κάτοχος άδειας έχει αποτύχει να επανορθώσει την παράβαση για την οποία του έχει επιδοθεί ειδοποίηση, η ΡΑΕΚ, με απόφασή της, καθορίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης και ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας.