Η αδειοδότηση δραστηριοτήτων που είναι σχετικές με τον ηλεκτρισμό ρυθμίζονται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους και τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς. Ο εν λόγω νόμος και κανονισμός μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.

Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων οποιοδήποτε πρόσωπο για να προβεί στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες σχετικά με τον ηλεκτρισμό, πρέπει πρώτα να του χορηγηθεί Άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ):
 
  • Να κατασκευάζει σταθµό παραγωγής ηλεκτρισµού ή να παράγει ηλεκτρισµό
  • Να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε επιλέγοντες πελάτες
  • Να προµηθεύει ηλεκτρισµό σε µη επιλέγοντες πελάτες
  • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου σύµφωνα µε το άρθρο 60
  • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Διαχειριστή Συστήµατος Διανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 53
  • Να εκτελεί οποιεσδήπoτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Μεταφοράς σύµφωνα µε το άρθρο 46 ή
  • Να εκτελεί οποιεσδήποτε από τις αρµοδιότητες του Ιδιοκτήτη Συστήµατος Διανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 51.
Σύμφωνα με την παράγραφο (2) του άρθρου 35 η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορίσει.  Εξαίρεση δύναται να παρασχεθεί για:
 
  • Παραγωγή ηλεκτρισµού για ιδία χρήση ισχύος µέχρι 1MW 
  • Παραγωγή ηλεκτρισµού από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ισχύος µέχρι 5MW, ή
  • Προµήθεια ηλεκτρισµού από συγκεκριµένο πρόσωπο, η ολική ισχύς της οποίας δεν υπερβαίνει το 0,5MW για κάθε σταθµό παραγωγής.
Σύμφωνα με την παράγραφο (1) του άρθρου 37 οποιαδήποτε Αίτηση για χορήγηση άδειας υποβάλλεται στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς σχετικούς με την έκδοση αδειών.