Προμήθεια σημαίνει την πώληση και τη μεταπώληση ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες και Προμηθευτής είναι το πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών.

Στο παρόν στάδιο αδειοδοτημένος προμηθευτής είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Οι υποχρεώσεις των προμηθευτών καθορίζονται, μεταξύ άλλων, από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους, τους σχετικούς με την έκδοση αδειών Κανονισμούς, τους κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και τους όρους με τους οποίους χορηγείται η άδεια τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν για τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
 
  • Διατιμήσεις
  • Αποκάλυψη του Ενεργειακού Μείγματος
  • Δείκτες Απόδοσης
Ύστατος Προμηθευτής σύμφωνα με το άρθρο 106 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομών καθορίζεται η ΑΗΚ.