Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σημαίνει τις ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, από τα κύματα, η παλιρροϊκή, η υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.

Στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) είναι να προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αξιοποιούνται στην Κύπρο είναι:
  • Φωτοβολταϊκά Συστήματα,
  • Αιολικά Συστήματα,
  • Βιομάζα, και
  • Ηλιοθερμικά Συστήματα
Η προώθηση και λειτουργία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28/ΕΚ και των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων. Τα εν λόγω νομοθετικά πλαίσια μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Νομοθεσία.