Σύμφωνα με τους νόμους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων και των περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόµων, απαιτείται η δημιουργία και η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου μέσω του οποίου θα εκδίδονται, θα μεταφέρονται και θα ακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης Παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΘ).

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με απόφασή της αριθμό 857/2013 που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2013, καθορίζει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως τον Εξουσιοδοτημένο Εκδότη για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικών Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ για εγκαταστάσεις παραγωγής συνδεδεμένες τόσο στο Σύστημα Μεταφοράς όσο και στο Σύστημα Διανομής.

Με βάση τη νομοθεσία ο ΔΣΜΚ είναι επίσης ο εξουσιοδοτημένος εκδότης για όλες τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Η ΡΑΕΚ, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και αμεροληψίας της διαδικασίας έκδοσης, τροποποίησης, ανάκλησης, μεταβίβασης και ακύρωσης των εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ρυθμίζει, εποπτεύει, παρακολουθεί, ελέγχει, επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος εγγύησης προέλευσης και καθορίζει τα αναγκαία μέτρα προς το σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τη διαδικασία έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης και τα τέλη χρήσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης