Οι Χρήστες Μικρών Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ηλεκτρογεννητριών) ισχύος μέχρι 10ΚW, απαλλάσονται από την υποχρέωση υποβολής αίτησης και εξασφάλισης από τη ΡΑΕΚ, Άδειας Κατασκευής (Εγκατάστασης) και Λειτουργίας, ενόσω ισχύουν ΟΛΕΣ οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
 
  1. Οι Ηλεκτρογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν προσωρινά, μόνο για ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, σε τόπους όπου για λόγους που δεν ευθύνονται οι ίδιοι, δεν υπάρχει ακόμα Δίκτυο Διανομής ή όταν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) αδυνατεί ή καθυστερεί τη σύνδεση και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα υποστατικά τους.
  2. Δεν δημιουργείται κανένα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ και κανενός είδους ΟΧΛΗΡΙΑ, ιδιαίτερα σε παρακείμενα υποστατικά, από τη χρήση της Ηλεκτρογεννήτριας.
  3. Ο Χρήστης αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και θεωρείται υπεύθυνος για την ασφαλή εγκατάσταση, σύνδεση, λειτουργία και συντήρηση της Ηλεκτρογεννήτριάς του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Εγκατάστασης με βάση τις πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ12 – Κανόνες Ασφάλειας των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής προτού τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός / μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το Κεφαλαίο Τ12 οι Παραγωγοί που συνδέονται στο Δίκτυο Διανοµής, η επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα γίνεται από την ΑΗΚ ενώ, για τους Παραγωγούς που τροφοδοτούνται χωρίς σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής, η επιθεώρηση θα γίνεται από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Όταν οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις παύσει να ισχύει, η Απαλλαγή αυτή τερματίζεται αυτόματα και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει τη νενομισμένη αίτηση για Άδεια, αν θέλει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την Ηλεκτρογεννήτριά του.