Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισαν να υιοθετήσουν σχετική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από εξωτερικό σύμβουλο της ΡΑΕΚ με τίτλο «Οι νέες ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου» για το λεπτομερή σχεδιασμό διαφοροποίησης του πλαισίου ρύθμισης της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού της Κύπρου, και να εκδώσουν την εν λόγω ρυθμιστική απόφαση.

Η Ρυθμιστική Απόφαση αναφέρεται ως «ο περί Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και, μεταξύ άλλων, έχει δημοσιευθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Κ.Δ.Π. 164/2015, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2015.

Επίσης, σύμφωνα με την εν λόγω ρυθμιστική απόφαση, η ΡΑΕΚ έχει δώσει οδηγίες στο ΔΣΜΚ, όπως αυτός προχωρήσει άμεσα στην ετοιμασία της προδιαγραφής για την προμήθεια των απαιτούμενων συστημάτων και άλλων διευθετήσεων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού το συντομότερο δυνατόν. Έχει δώσει, επίσης, οδηγίες στο ΔΣΜΚ να ενεργοποιήσει τις απαιτούμενες από τον Νόμο ενέργειες για τη σύνταξη νέων κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού και την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, των κανόνων μεταφοράς και διανομής για την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω ρυθμιστικής απόφασης.