Αίτηση για Απαλλαγή από Εξαίρεση από Άδεια με χρήση ΑΠΕ από 1kW μέχρι 20kW

Η αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια / ΑΠΕ αφορά την (α) Κατασκευή και τη (β) Λειτουργία αυτόνομων σταθμών παραγωγής με ΑΠΕ από 1kW μέχρι 20kW.

Σημείωση: Εξαιρούνται τα Καθεστώτα Στήριξης Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering), Συμψηφισμού Λογαριασμού (Net-Billing) και Αυτοπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ.
 • Για το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net Metering) οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχεριστή Συστήματος Διανομής.
 • Για το Σχέδιο Συμψηφισμού Λογαριασμού (Net-Billing) και Αυτοπαραγωγής οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με τη μορφή του εντύπου Αίτηση για Εξαίρεση από Άδεια / ΑΠΕ.

Απόφαση 1549/2016

Διαδικασία Απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού με Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Ηλεκτρικής Ισχύος από 1kW Μέχρι 20kW
 1. Υποβολή αίτησης στη ΡΑΕΚ για χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση εξασφάλισης Εξαίρεσης από Άδεια για την Κατασκευή και Λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 1kW μέχρι 20kW. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται πριν από την κατασκευή του προτεινόμενου Σταθμού.
 2. Η ΡΑΕΚ θα παραλαμβάνει μόνο τις αιτήσεις για τις οποίες καταβάλλεται το προβλεπόμενο Τέλος αίτησης και συνοδεύονται με όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω:
 • Γραπτή υπεύθυνη δήλωση/βεβαίωση από Μηχανικό Μέλος του ΕΤΕΚ, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού από το ΕΤΕΚ, για την:
  • Τοποθεσία εγκατάστασης του προτεινόμενου Σταθμού, πλήρης διεύθυνση και/ή Φύλλο, Σχέδιο, τεμάχιο,
  • Νομιμότητα οικοδομής, γεωργικής μονάδας, κτηνοτροφικής μονάδας, φρεατίου, αντλίας κλπ, που θα τροφοδοτείται με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια,
  • Συγκατάθεση/εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη χώρου εγκατάστασης, κατάλληλα πιστοποιημένη, για τις περιπτώσεις που ο αιτητής δεν είναι και ο ιδιοκτήτης  του χώρου,
  • Στατική επάρκεια του εξοπλισμού και των βάσεων στήριξης όπου αυτό απαιτείται,
  • Κατασκευή του Σταθμού σύμφωνα με πρότυπους όρους του Τμήματος Πολεοδομίας & Οικήσεως ή την εξασφάλιση Πολεοδομικής έγκρισης για το προτεινόμενο έργο,
  • Κατασκευαστή, τύπο και ισχύ του προτεινόμενου εξοπλισμού (π.χ.  Φ/Β πλαισίων, Ανεμογεννήτριας, αντιστροφέα τάσης, inverter, κλπ.) και ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πληροί  τις εν ισχύ προδιαγραφές,
  • Προτεινόμενη Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς του Σταθμού,
  • Κατασκευαστή, τύπο και ισχύ της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τις περιπτώσεις που προτείνεται η εγκατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και προδιαγραφές,
  • Τη χρήση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, και κατά πόσο ο προτεινόμενος Σταθμός θα συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο, 
 • Εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη του Σταθμού του Μηχανικού, μέλους του ΕΤΕΚ, για την υποβολή στη ΡΑΕΚ της σχετικής αίτησης απαλλαγής και έγγραφη αποδοχή της σχετικής ανάθεσης από το Μηχανικό, κατάλληλα πιστοποιημένη.
 • Στοιχεία επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του Σταθμού, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο κάτοχος της απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια υποχρεούται να ενημερώνει τη ΡΑΕΚ άμεσα για οποιαδήποτε διαφοροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσε με την αίτησή του στη ΡΑΕΚ,
 • Φυσικά πρόσωπα: Πιστό αντίγραφο ταυτότητας, 
 • Νομικά πρόσωπα: Πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας από Έφορο Εταιρειών,
 • Τέλος αίτησης, το οποίο ανέρχεται σε 170,86 ευρώ.
 1. Η ΡΑΕΚ θα εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση και θα αποφασίζει την χορήγηση ή μη της αιτούμενης απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια, εντός χρονικής περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα. Η απαλλαγή από Εξαίρεση από Άδεια που θα χορηγεί η ΡΑΕΚ θα έχει χρονική ισχύ δώδεκα μήνες.
 2. Ο κάτοχος της απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια, εντός της χρονικής περιόδου ισχύος της εν λόγω απαλλαγής, οφείλει να κατασκευάσει και λειτουργήσει τον προτεινόμενο με την αίτησή του Σταθμό ΑΠΕ και έγκαιρα, πριν από την λήξη της χρονικής περιόδου των δώδεκα μηνών, να υποβάλει στη ΡΑΕΚ αντίγραφο του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης του Σταθμού από την αρμόδια αρχή, και υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού μέλους του ΕΤΕΚ για την ορθή κατασκευή του Σταθμού. 
 3. Με την έγκαιρη υποβολή του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης και της βεβαίωσης ορθής κατασκευής η ΡΑΕΚ θα παρατείνει τη χρονική περίοδο ισχύος της απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια για δέκα έτη. 
 4. Νοείται ότι εάν ο κάτοχος του Σταθμού ΑΠΕ επιθυμεί να συνεχίσει τη λειτουργία του Σταθμού του και μετά την πάροδο των δέκα ετών θα δύναται να ζητήσει επιπλέον παράταση της χρονικής ισχύος της απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια για άλλα δέκα χρόνια, υπό την προϋπόθεση, ότι θα υποβάλει, έγκαιρα, πριν από τη λήξη της εν λόγω απαλλαγής του, νέο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης της εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή, και σχετική βεβαίωση από Μηχανικό μέλος του ΕΤΕΚ, ότι η κατάσταση του Σταθμού συνάδει και είναι σύμφωνη με τους όρους της απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια της ΡΑΕΚ.
 5. Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού που είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο και επιθυμούν να αποσυνδεθούν και να λειτουργούν ως αυτόνομοι θα καταβάλλουν τέλος το οποίο θα αντικατοπτρίζει το κόστος καθολικής υπηρεσίας, απόδοσης, απόσβεσης και μελλοντικής συντήρησης του δικτύου.
 6. Η κάθε απαλλαγή από Εξαίρεση από Άδεια που θα χορηγεί η ΡΑΕΚ θα έχει ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος θα καταγράφεται σε σχετικό αρχείο που θα διατηρεί η ΡΑΕΚ μαζί με όλα τα στοιχεία της κάθε εγκατάστασης.
 7. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται για υφιστάμενα και μελλοντικά έργα που εντάσσονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα Καθεστώτα Στήριξης συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) και Αυτοπαραγωγής με χρήση Φ/Β Πλαισίων.
 8. Όλοι οι άλλοι υφιστάμενοι νόμιμοι Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρισμού με χρήση ΑΠΕ, εκτός δηλαδή των σταθμών συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) και Αυτοπαραγωγής με χρήση Φ/Β Πλαισίων, που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της ΡΑΕΚ, υποχρεώνονται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής αυτής της απόφασης να ενημερώσουν γραπτώς την ΡΑΕΚ για τον Σταθμό, τοποθεσία εγκατάστασης, τεχνολογία, ηλεκτρική ισχύ, τρόπο χρήσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά πόσο ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό σύστημα ή είναι αυτόνομος και τα στοιχεία επικοινωνίας.  Οποιαδήποτε πρόθεση ιδιοκτήτη υφιστάμενου Σταθμού, αυτής της κατηγορίας, για σημαντική ανακαίνιση ή/και  τροποποίηση ή/και αλλαγή καθεστώτος ελέγχου ιδιοκτησίας ή/και χρήσης, τερματίζει το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας του και οι κάτοχοι αυτών των Σταθμών  υποχρεούνται να υποβάλουν στη ΡΑΕΚ αίτηση για χορήγηση απαλλαγής από Εξαίρεση από Άδεια σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 1549/2016 απόφαση της ΡΑΕΚ.