Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) κατά την άσκηση των καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων σε θέματα Ηλεκτρισμού, ενεργεί ώστε να προάγονται και προωθούνται οι γενικοί της στόχοι όπως είναι μεταξύ άλλων η διασφάλιση του ουσιαστικού ανταγωνισμού στην Αγορά Ηλεκτρισμού, η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και η εξασφάλιση της ασφάλειας, συνέχειας, ποιότητας και αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρισμού. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ στην Αγορά Ηλεκτρισμού μπορείτε να βρείτε στην ενότητα ΡΑΕΚ/Στόχοι, Εξουσίες και Αρμοδιότητες.

Οι εν ισχύ νόμοι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού προνοούν για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία και μεταξύ άλλων θεσπίζουν τους κανόνες για τη παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια του ηλεκτρισμού. Επιπλέον, προσδιορίζουν τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα του ηλεκτρισμού, την πρόσβαση στην αγορά, την εκμετάλλευση των δικτύων, καθώς και τα κριτήρια και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρισμού. Στο νόμο περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ, καθώς επίσης καθορίζεται ολοκληρωμένα το εύρος των δραστηριοτήτων και ο ρόλος της.

Στην ενότητα Ηλεκτρισμός θα βρείτε θέματα που αφορούν:
  • Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής - Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, Σύστημα Μεταφοράς, Σύστημα Διανομής, Νέες Συνδέσεις, Τέλη Χρήσης 
  • Συμμετέχοντες στην Αγορά - Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού, Πληροφορίες για την Αγορά και Υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων στην Αγορά
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Τι είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εθνικοί Στόχοι, Εγγυήσεις Προέλευσης, Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ και Στατιστικά Στοιχεία
  • Αδειοδότηση - Τέλη Αδειών, Πληροφορίες και Έντυπα
  • Αρχείο Αδειών