Αρ. Απόφασης: 238/2019
 
Ημερομηνία: 3 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: Τροποποίηση Προτύπων Όρων Αδειών που Περιέχονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 των Περί Ρύθμιση της Αγοράς Φυσικού Αεριού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας,
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου,
  • Τον Κανονισμό 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο,
  • Τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2012,
  • Τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (εφεξής Κανονισμός Έκδοσης Αδειών) και πιο συγκεκριμένα τον Κανονισμό 12 «Τροποποίηση των πρότυπων όρων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 5» σύμφωνα με τον οποίο οι πρότυποι όροι που τίθενται στα Παραρτήματα 2 μέχρι 6 δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση της ΡΑΕΚ, 
  • Το προσχέδιο Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου 5 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τo οποίο, μεταξύ άλλων, διορίστηκε διαχειριστής εγκαταστάσεων ΥΦΑ, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συστήματος διανομής και προσδιορίστηκε το μοντέλο της αγοράς για τη διάρκεια ισχύος της αναδυόμενης αγοράς, ότι δηλαδή θα υπάρχει ένας μονοπωλιακός προμηθευτής καθώς δεν θα οριστούν επιλέγοντες πελάτες,
  • Το γεγονός ότι ο Κανονισμός Έκδοσης Αδειών εκδόθηκε το 2006 και πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πρότυποι όροι των αδειών συνάδουν με την Οδηγία 2009/73/EK σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου που εκδόθηκε το 2009, τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2018 καθώς και το διαμορφούμενο πλαίσιο της αγοράς του φυσικού αερίου.
  • Την ανάγκη για αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
Την τροποποίηση των Παραρτήματων 2 μέχρι 6 του Κανονισμού Έκδοσης Αδειών, που αφορούν τους πρότυπους όρων αδειών ως φαίνονται στα ακόλουθα Παραρτήματα 1, 2, 3 και 4 της παρούσας απόφασης αντιστοίχως.