Αρ. Απόφασης:  73/2021

Ημερομηνία: 26/02/2021 

Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2020, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο σύστημα μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη Σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης που επισυνάπτονται ως Παράρτημα Ι. 
  2. Τη δημοσίευση των Κατευθυντήριων Γραμμών για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη Σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.