Αρ. Απόφασης: 288/2021

Ημερομηνία: 14/09/2021 

Θέμα: Αίτηση της Εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ, HE 213019, για Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, υπ’ αριθμόν 61/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • ο φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ-5 αίτησης της εταιρείας Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ (ΔΕΦΑ Λτδ) για χορήγηση άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ στις 24 Απριλίου 2020, Αρ. Εισερχ. 1309/2020 και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν,
 • η υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», 
 • το Νομοσχέδιο της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που τιτλοφορείται ως «Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2020» το οποίο έβγαλε σε δημόσια διαβούλευση στις 8 Μαΐου 2020, σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου», 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.01.01/975-2020, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, Αρ. Εξερχ. 975/2020,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2020, Αρ. Εισερχ. 2540/2020,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.01.01/1215-2020, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2020, Αρ. Εξερχ. 1215/2020,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2020, Αρ. Εισερχ. 2971/2020,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • τα δημοσιεύματα της ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας για δύο συνεχόμενες ημέρες στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2020 για το γεγονός ότι υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση και ότι είναι πλήρης, 
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.01.01/1981-2020, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 1981/2020,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, Αρ. Εισερχ. 146/2021,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2021 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.01.01/444-2021, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2021, Αρ. Εξερχ. 444/2021,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2021 σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2021, Αρ. Εισερχ. 2069/2021,
 • η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον αιτητή με Αρ. Φακ. 06.02.01.01/847-2021, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021, Αρ. Εξερχ. 847/2021,
 • η επιστολή του αιτητή προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2021, Αρ. Εισερχ. 2734/2021,
 • το προσχέδιο Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. Προτ. 797/2021, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής», Αρ. Εισερχ. 146/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 09 Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν, δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004) («Νόμος») και ειδικότερα:
  • το άρθρο 7(1)(α) σύμφωνα με το οποίο η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου είναι αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 8 σύμφωνα με το οποίο δεν δύναται οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει στη διεξαγωγή οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που καταγράφονται στο άρθρο χωρίς προηγουμένως να του έχει χορηγηθεί άδεια από τη ΡΑΕΚ, 
  • το άρθρο 10 που αφορά την εξέταση αίτησης και τη χορήγηση άδειας και καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση για χορήγηση άδειας,
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και ειδικότερα: 
  • τον κανονισμό 7(2)(α) και (β) σύμφωνα με τον οποίο οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ για οποιαδήποτε άδεια περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στους πρότυπους όρους. Απόφαση της ΡΑΕΚ που περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις πέραν των οριζόμενων στους πρότυπους όρους πρέπει να αιτιολογείται,
 • Τους πρότυπους όρους της άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 238/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
 • Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων», μεταξύ άλλων, 
  • ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 16(1) του Νόμου ορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ ως διαχειριστής εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου για χρονική περίοδο 30 ετών από την ημερομηνίας έκδοσης της σχετικής άδειας από τη ΡΑΕΚ, και 
  • ασκώντας τις εξουσίες του δυνάμει του άρθρου 44(2)(α) και (στ) του Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παρέκκλιση από την εφαρμογή των άρθρων 18(2)(α) και (β), 24(1), μόνο ως προς την υποχρέωση ανεξαρτησίας νομικής μορφής (η παρέκκλιση δεν εφαρμόζεται στην υποχρέωση ανεξαρτησίας ως προς την οργάνωση και λήψη αποφάσεων), 24(2)(α) και (β), 30, 33 και 35 του εν λόγω Νόμου, για το διάστημα ισχύος της αναδυόμενης αγοράς ή μέχρι τη λήψη Απόφασης τερματισμού παρεκκλίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο,
 • Το γεγονός ότι εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ η υπ’ αριθμόν 39/2020 Απόφαση, ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Υποβολή Αιτήσεων στη ΡΑΕΚ για Χορήγηση Αδειών για τις Δραστηριότητες του Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Ιδιοκτήτη και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου από τη ΔΕΦΑ η οποία Διορίστηκε ως Αρμόδιος Φορέας με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ Αριθμόν 87.649», η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 07 Φεβρουαρίου 2020. 
 • Το γεγονός ότι η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία σύμφωνα με τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) και θεωρήθηκε πλήρης στις 14 Σεπτεμβρίου 2020,
 • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε πληροφορίες στη ΡΑΕΚ εντός του διαστήματος των 21 ημερών από τη δημοσίευση από τη ΡΑΕΚ σε εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2020, ως γίνεται αναφορά ανωτέρω, 
 • Την υπ’ αριθμόν 90/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2021, με θέμα «Παράταση Χρονικής Περιόδου για λήψη απόφασης Αδειοδότησης - Αίτηση ΔΕΦΑ ΛΤΔ για Διαχείριση Εγκατάστασης ΥΦΑ» με την οποία αποφασίστηκε να παραταθεί εκ νέου η χρονική περίοδος για λήψη απόφασης επί της αίτησης διαχείρισης εγκαταστάσεων εγκατάστασης ΥΦΑ της ΔΕΦΑ Λτδ για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 14 Ιουνίου 2021,
 • Την υπ’ αριθμόν 168/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021, με θέμα «Παράταση Χρονικής Περιόδου για λήψη απόφασης Αδειοδότησης - Αίτηση ΔΕΦΑ ΛΤΔ για Διαχείριση Εγκατάστασης ΥΦΑ», με την οποία αποφασίστηκε να παραταθεί εκ νέου η χρονική περίοδος για λήψη απόφασης επί της αίτησης διαχείρισης εγκαταστάσεων εγκατάστασης ΥΦΑ της ΔΕΦΑ Λτδ για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι την 14 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Το γεγονός ότι η ΡΑΕΚ με την επιστολή της ημερομηνίας 28 Μαΐου 2021 επεσήμανε προς τον αιτητή ότι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ Διαχειριστής Εγκατάστασης ΥΦΑ πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και εσωτερικής οργάνωσής του για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, περιορίζεται στο διάστημα που μεσολαβεί από τη χορήγηση της άδειας της ΡΑΕΚ έως την ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022. Συνεπώς, οποιαδήποτε καθυστέρηση προκαλείται στο στάδιο της αδειοδότησης επιφέρει αντίστοιχη μείωση στο διαθέσιμο διάστημα οργάνωσης και ανταπόκρισης του αδειούχου στις υποχρεώσεις του για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας. Περαιτέρω, με την εν λόγω επιστολή ενημέρωσε τον αιτητή ότι έκανε αποδεκτό το αίτημά του για παράταση και έθεσε νέα ημερομηνία ανταπόκρισής του αιτητή τις 30 Ιουνίου 2021 δηλώνοντας προς τον αιτητή ότι σε κάθε περίπτωση, η ΡΑΕΚ με τη λήξη της νέας προθεσμίας που εγκρίθηκε θα προβεί σε λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη της άδειας λαμβάνοντας υπόψιν τα έγγραφα και στοιχεία που έχει ενώπιον της τη δεδομένη στιγμή,
 • Το γεγονός ότι η εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου για την οποία υποβλήθηκε αίτηση για άδεια διαχείρισης από τον αιτητή αφορά το έργο CyprusGas2EU με Φορέα Υλοποίησης την Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου Λτδ (ΕΤΥΦΑ Λτδ). Το έργο περιλαμβάνεται στον υφιστάμενο κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με βάση το άρθρο 3(4) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, προωθείται από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς θα συμβάλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου μέσω της διασύνδεσης του νησιού με τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας, ενώ, παράλληλα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης για το 2030, στην ενεργειακή ασφάλεια, στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού ενέργειας. Περαιτέρω το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση που αντιστοιχεί στο 40% της αξίας του έργου μέσω του μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)" ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), 
 • Τα αιτήματα που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου,
 • Το γεγονός ότι με το προσχέδιο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ Προτ. 797/2021, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, με θέμα «Διορισμός Διαχειριστή Συστήματος Αποθήκευσης, Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Άσκηση Δικαιώματος Υπουργικού Συμβουλίου για Εφαρμογή Παρεκκλίσεων σχετικά με το λειτουργικό διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής», αποφασίστηκε μεταξύ άλλων μερική παρέκκλιση έως και το 2025 από:
  • Την εφαρμογή του άρθρου 18 (Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς) το οποίο προνοεί ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από άλλες μονοπωλιακές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη Μεταφορά, δηλαδή τη δραστηριότητα της Διανομής, Αποθήκευσης και Διαχείρισης Συστήματος ΥΦΑ. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Διανομής, Αποθήκευσης και Διαχείρισης Συστήματος ΥΦΑ. Ωστόσο, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς θα είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και όχι από άποψη λήψης αποφάσεων από τη δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου.
  • Την εφαρμογή του άρθρου 24 (Ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής) το οποίο προνοεί ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από άλλες μονοπωλιακές δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με τη Διανομή, δηλαδή τη δραστηριότητα της Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Διαχείρισης Συστήματος ΥΦΑ. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής δεν χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και λήψης αποφάσεων από τις δραστηριότητες της Μεταφοράς, Αποθήκευσης και Διαχείρισης Συστήματος ΥΦΑ. Ωστόσο, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανoμής θα είναι ανεξάρτητος από άποψη οργάνωσης και όχι από άποψη λήψης αποφάσεων από τη δραστηριότητα της προμήθειας φυσικού αερίου,
 • Τις εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με τα αιτήματα που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Συνημμένο Χ),
 • Τις εισηγήσεις του Γραφείου της ΡΑΕΚ σχετικά με τροποποιήσεις που απαιτείται να γίνουν στους πρότυπους όρους της άδειας κατασκευής, ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε περίπτωση χορήγησης αυτής στον αιτητή 
 • Το γεγονός ότι κάθε κάτοχος άδειας για δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου έχει υποχρέωση για πλήρη συμμόρφωση και τήρηση του εν ισχύ νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ περαιτέρω έλαβαν υπόψη:
 • Το γεγονός ότι η δραστηριότητα της διαχείρισης της εγκατάστασης ΥΦΑ είναι μονοπωλιακή και πλήρως ρυθμιζόμενη, ενώ με την υπ’ αριθμόν 87.649 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί σε εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΦΑ Λτδ, στην οποία αποκλειστικός μέτοχος είναι το Κράτος,
 • Το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ διαχειριστής εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και εσωτερικής οργάνωσής του για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, περιορίζεται στο διάστημα που μεσολαβεί από τη χορήγηση της άδειας της ΡΑΕΚ έως την ημερομηνία εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης ΥΦΑ, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του αιτητή είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022,
 • Το γεγονός ότι λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομικότητα του καυσίμου σε σχέση με άλλα καύσιμα όσο και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα, το γεγονός ότι η διαθεσιμότητα και χρήση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή είναι μείζονος σημασίας και επηρεάζει το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, τόσο λόγω των τιμών των υγρών καυσίμων, όσο και λόγω του υψηλού κόστους δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπιακών αερίων (CO2),
 • Το γεγονός ότι η προμήθεια των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών με φυσικό αέριο επηρεάζει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των επενδύσεών τους στον τομέα και τη σύνδεση των νέων έργων με το σύστημα ηλεκτρισμού η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τα θέματα επάρκειας ηλεκτρισμού για τα επόμενα χρόνια όσο και με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Το γεγονός ότι η λειτουργία της εγκατάστασης ΥΦΑ και συνεπώς η ολοκλήρωση των εργασιών του διαχειριστή εγκατάστασης ΥΦΑ και συμμόρφωσής του με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιέχονται στην άδειά δυνάμει του Νόμου έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης ΥΦΑ η οποία, σύμφωνα με τον αιτητή είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα συντελεί εν γένει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 
 • Το γεγονός ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την κατά το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών του διαχειριστή εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και συμμόρφωσής του με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων των όρων που περιέχονται στην άδειά του δυνάμει του Νόμου έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου η οποία, σύμφωνα με τον αιτητή είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022,
 • Το γεγονός ότι η ενδελεχής μελέτη των πρότυπων όρων της άδειας διαχείρισης εγκατάστασης φυσικού αερίου, του φακέλου της αίτησης, των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση της αίτησης, καθώς και της διαμορφούμενης αγοράς του φυσικού αερίου κατέδειξε την ανάγκη προσθήκης νέων όρων στην άδεια πέραν των πρότυπων όρων ή περιορισμένης τροποποίησης υφιστάμενων πρότυπων όρων για τη χορήγηση της άδειας.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, ανέφεραν ότι τα έγγραφα τα οποία δεν ήταν προαπαιτούμενα στην υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο τους αφορά σε άλλες δραστηριότητες πέραν αυτής για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση, δεν λήφθηκαν υπόψη από τη ΡΑΕΚ κατά την εξέταση της αίτησης και κατέγραψαν τις θέσεις τους επί των αιτημάτων που υπέβαλε ο αιτητής στο έντυπο της αίτησης για τροποποίηση των πρότυπων όρων άδειας διαχείρισης εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχονται με βάση τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004) και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτών και αφού έλαβαν υπόψη τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 10 του Νόμου, αφού εξέτασαν όλα τα πιο πάνω δεδομένα και στοιχεία που συνηγορούν στο να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί η άδεια, και αφού διαβουλευθήκαν μεταξύ τους διαπίστωσαν ομόφωνα πως στην προκειμένη περίπτωση το δημόσιο συμφέρον συνηγορεί προς τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας υπό συγκεκριμένους βεβαίως όρους και προϋποθέσεις ούτως ώστε η άδεια και οι δραστηριότητες που προκύπτουν απ’ αυτή να εναρμονίζονται πλήρως με το ισχύον σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, και:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας για διαχείριση εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ.
 2. Όπως εκδοθεί η Άδεια στον αιτητή περιλαμβάνοντας όλους τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. 
 3. Τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ αφού απαλειφθούν από αυτή όλες οι εμπορικά ευαίσθητες και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.
 4. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ στην αιτήτρια εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Λιμιτεδ.
 5. Η απόφαση της ΡΑΕΚ να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατία