Αρ. Απόφασης: 98/2020
 
Ημερομηνία: 13/03/2020
 
Θέμα: Διατίμηση για την Ανάκτηση Δαπανών Υποχρεώσεων Δημοσίας Ωφέλειας
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2020 υπ’ αριθμόν 19/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, Κ.Δ.Π. 208/2015.
 • Την Τροποποιητική Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2016, για την Επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας – Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων Καταναλωτών, με ισχύ από 1/12/2016, η οποία εκδόθηκε με βάση την Απόφαση του Έντιμου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κ.Δ.Π. 286/2016 ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016.
 • Την Απόφαση Αρ. 1479/2016 ημερομηνίας 22 Απριλίου 2016, με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε την αναθεωρημένη χρέωση Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ) και τον τρόπο υπολογισμού την ανάκτησης των πραγματικών εξόδων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την οποία εντάχθηκαν ως δικαιούχοι στην Ειδική Οικιακή Διατίμηση οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
  
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της διατίμησης για την ανάκτηση των δαπανών των ΥΔΩ (Δ-ΔΣ) στα €0,00055/kWh.
 2. Την εφαρμογή της αναθεωρημένης διατίμησης Δ-ΔΣ από τις τιμολογήσεις των καταναλωτών:
  α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα γίνει στο τέλος του μηνός Απριλίου 2020, και
  β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων θα αρχίσει να γίνεται από την 1η Απριλίου 2020.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.