Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, είναι ανεξάρτητη αρχή ιδρυθείσα δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 122(Ι)/2003. Κάτω από την Ρ.Α.Ε.Κ. υπάγεται το νομικό πρόσωπο γνωστό ως Γραφείο της ΡΑΕΚ, το οποίο στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 και τους εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ως ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση νομικών ή φυσικών προσώπων για την παροχή ηλεκτρισμού στην Κύπρο δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, είναι υπεύθυνη για την παροχή άδειας για την κατασκευή και/ή εκμετάλλευση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και/ή εγκατάστασης αποθήκευσης και/ή διχτύων αγωγών, αγωγών και συναφών εξοπλισμών δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου 183(Ι)/2004.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ως ανεξάρτητη αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερομηνίας 27.4.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Περαιτέρω και για σκοπούς της αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετεί και εφαρμόζει και τον Περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Διακίνησης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Νόμο 125(Ι)/2018 ως έχει τροποποιηθεί και/ή τροποποιείται από καιρού εις καιρό. 


2. ΣΚΟΠΟΣ

Στα πλαίσια προσφοράς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΡΑΕΚ που απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, συλλέγονται ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εξυπηρετήσουν την καλύτερη διοικητική οργάνωση της ΡΑΕΚ αλλά και των μητρώων αδειών που διατηρεί δυνάμει των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και της ρύθμισης αγοράς του ηλεκτρισμού. 

Μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική)  η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου επιθυμεί να εξηγήσει τις πρακτικές και τις πολιτικές της για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται και που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.Κ. https://www.cera.org.cy/.

Αυτή η Πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το αν υπάρχει πρόσβαση στον ιστότοπo της Ρ.Α.Ε.Κ. μέσω του προσωπικού σου υπολογιστή, κινητής συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση, μπορεί οποιοσδήποτε να επικοινωνήσει με την Ρ.Α.Ε.Κ. ή με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (dataprotection@cera.org.cy). 


3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Νόμιμη δραστηριότητα επεξεργασίας Χρόνος Διαγραφής Δεδομένων Αιτιολογία για το Χρόνο Διαγραφής
Αξιολόγηση Αιτήσεων για παροχή αδειών με βάση τη νομοθεσία της ΡΑΕΚ Μέχρι 7 έτη μετά την απόρριψη της Αίτησης ή 7 χρόνια μετά τη λήξη οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας . Αποτελούν το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς
ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια.
Μητρώα Αδειών που διατηρεί η ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις νομοθεσίες της 10 χρόνια μετά τη λήξη της άδειας και/ή τη λήξη οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας Αποτελούν επίσης το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια
Επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας (συμβόλαιο και σχετικά έγγραφα) Διαγράφονται στα 10 χρόνια μετά τη λήξη:
 
(α) της σύμβασης και/ή της νόμιμης επεξεργασίας
 
(β) οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή διακανονισμού
Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο συμβαλλόμενος αποφασίσει να καταγγείλει τη ΡΑΕΚ σε αρμόδιες αρχές ή δικαστήρια για τουλάχιστον 10 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για αντίστοιχο δικαίωμα της ΡΑΕΚ. Τα 10 χρόνια είναι η περίοδος παραγραφής αγώγιμου δικαιώματος με βάση τους περί παραγραφής Αγωγίμων Δικαιωμάτων Νόμους.
Εργοδότηση και συνταξιοδότηση Όσοι νεοεισερχόμενοι μετά το 2012 διαγράφονται μετά την παρέλευση 2 ετών από την λήξη της υπηρεσίας του. Διαγράφονται στα 85 χρόνια από την ημερομηνία γέννησης του υπαλλήλου, εκτός εάν ο/η συνταξιούχος ή ο/η χήρα/ος βρίσκεται σε ζωή. Εξαιρούνται οι σημαίνοντες υπάλληλοι Με βάση την Οδηγία για τους Τμηματικούς Λειτουργούς Αρχείων η οποία εκδίδεται από τον Έφορο Κρατικού Αρχείου με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 έως 1995.
Απορριφθείσες Αιτήσεις υποψηφίων για Πρόσληψη Διαγράφονται στα 2 χρόνια από την ημερομηνία υποβολή του στην ΡΑΕΚ για όσους αιτήθηκαν θέση εργασίας και  διορίστηκαν.
 
Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο αιτητής αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της ΡAEK
Πληροφορίες χρηστών που συλλέγονται μέσω ιστότοπου (website) 15 ημέρες από την καταγραφή Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας
Βιντεοσκοπήσεις Από 3 μέρες μέχρι 2 μήνες μετά την καταγραφή, ανάλογα με την περίπτωση. Ασφάλεια προσωπικού, εγκαταστάσεων και περιουσίας. Οι λεπτομέρειες καταγράφονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της ΡΑΕΚ.
 

4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν θα εκχωρηθούν, αποκαλυφθούν ή διαβιβαστούν τα προσωπικά στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος/οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σου στοιχεία σε τρίτους:
 
4.1 Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, των πελατών μας ή τρίτων.
 
4.2 Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π. χ. απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσένα σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.
 
Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι:
 • Αρχές Προσωπικών Δεδομένων
 • Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (AML) / Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF)
 • Φορείς επιβολής του νόμου
 4.4 Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους/ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, ή ανεξάρτητους εργολάβους που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ιστότοπό μας και που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σου δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν. 
 
4.5 Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σου αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ /ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σου.


5. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΥ

5.1 Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σου μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παρακάτω λόγους, τα δεδομένα σου θα διατηρηθούν τουλάχιστον για όση περίοδο διατηρείται η εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο αδειών ή στο αρχείο της ΡΑΕΚ και για όση περίοδο υπάρχουν σε ισχύ συμβάσεις. Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σου με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σου. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού  διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων, ιστορικούς και επιστημονικούς λόγους κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:
 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Φορολογία
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα
 • Ιστορικούς και Επιστημονικού λόγους


6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1 Ανά πάσα στιγμή, ενώ διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σου, διατηρείς τα ακόλουθα δικαιώματα και μπορείς να υποβάλεις σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας:
 • Δικαίωμα πρόσβασης – έχεις το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης – έχεις το δικαίωμα να διορθώσεις ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής – μπορείς να ζητήσεις να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
 • Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσένα σε κάποιον άλλον οργανισμό
 • Δικαίωμα εναντίωσης – έχεις το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
6.2 Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σου και θα σου απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του.

Σε περίπτωση που η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου απορρίψει το αίτημά σου σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σου επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχεις το δικαίωμα να υποβάλλεις καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (μέσω των μέσων που περιγράφονται στην παράγραφο 13 της τρέχουσας πολιτικής).
 
6.3  Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.


7. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

7.1 Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείς να ελέγξεις, να ενημερώσεις ή να διαγράψεις ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, εάν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης του ιστοτόπου, πραγματοποιώντας σύνδεση και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής σου, όπως ημερομηνία γέννησης ή ηλικία, δε μπορούν να διαγραφούν.
 
7.2 Μπορείς να προμηθευτείς αντίγραφο των προσωπικών σου στοιχείων μέσω του προσωπικού σου λογαριασμού. Για την προστασία σου, θα χρειαστεί να αποδείξεις την ταυτότητά σου για να λάβεις τέτοια αντίγραφα. Θα πρέπει να συμπεριλάβεις τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσδιορίσεις τον εαυτό σου και επιπλέον σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σου. Θα συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός εάν έχουμε νομική υποχρέωση ή και έννομο συμφέρον ως προς τη μη διαγραφή των δεδομένων. 
 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

8.1 Η προστασία των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για την ΡΑΕΚ και από αυτή την άποψη προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για την φύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων, τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και των πιθανών αλλαγών. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας σας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.


9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

9.1 Συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, συμπεριλαμβανόμενης της  αγωνιστικής σου συμπεριφοράς, της παικτικής σου δραστηριότητας, των cookies και των πληροφοριών γεωγραφικής κατανομής, προκειμένου να καταρτίζουμε και να διατηρούμε αρχείο και/ή αρχείο για σκοπούς ιστορικούς . 

9.2 Η ανάλυση προφίλ, μας επιτρέπει επίσης να ανιχνεύουμε και να αναφέρουμε πιθανές παράνομες συμπεριφορές, παραβιάσεις των κανονισμών και συμπεριφορές σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με την αναφορά τέτοιων περιστατικών στις αρμόδιες αρχές και σώματα για σκοπούς πειθαρχικούς και όχι μόνο.
 

10. COOKIES

10.1 Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σου όταν επισκέπτεσαι έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σου. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για σκοπούς λειτουργικότητας, στατιστικούς σκοπούς (google analytics) και για σκοπούς που απαιτούνται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1724 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012.
 
10.2 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην χρήση των προσωπικών σου δεδομένων, παρακαλώ επισκέψου την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org ή www.allaboutcookies.org .
 

11. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1 Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σου γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.


12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

12.1 Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύεις ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σου δεδομένα,  με την υποβολή παραπόνου στο www.cera.org.cy ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο dataprotection@cera.org.cy ή με την αποστολή επιστολής στην διεύθυνση Λεωφ. Γρ. Διγενή 81-83, 1080 Λευκωσία (με παραλήπτη: Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων ΡΑΕΚ) ή στo τηλ. 22666363.