Αρ. Απόφασης: 97/2020

Ημερομηνία: 13/03/2020

Θέμα:
Αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παραγωγή) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Προσωρινές Μονάδες) Συνολικής Ισχύος 130MWe στην περιοχή Μαρί

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προσωρινές μονάδες, από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) (Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Παραγωγής), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 130MWe, στην περιοχή Μαρί (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού), στα Φ/Σχ. 55/27, 55/28, 55/35 & 55/36, τεμάχια 304, 305, 306, 430, 432 και 791, για την κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια και το περιθώριο λειτουργικής εφεδρείας κατά το διάστημα 01/06/2020 έως 15/09/2020.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς την αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) (Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Παραγωγής) και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν, και αφού έλαβαν δεόντως υπόψη:
 
 • Την υπ’ αριθμό 144/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ με τίτλο  «Μεθοδολογία υπολογισμού για περιθώριο εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος» με την οποία η ΡΑΕΚ προσδιόρισε: 
  • το απαιτούμενο περιθώριο εφεδρείας εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 20%-40% προκειμένου να διατηρηθεί η υψηλή αξιοπιστία του απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, και 
  • τη συνεισφορά των τεχνολογιών ΑΠΕ-Η κατά την ετήσια μέγιστη ζήτηση ισχύος, και
 • Την υπ’ αριθμό 125/2019 Απόφαση της ΡΑΕΚ με τίτλο  «Επάρκεια ισχύος του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για το 2020» με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε όπως η Διεύθυνση Παραγωγής της ΑΗΚ εγκαταστήσει πρόσθετο προσωρινό παραγωγικό δυναμικό ισχύος 130MWe το οποίο να είναι διαθέσιμο για το διάστημα από 01.06.2020 έως 15.09.2020 για την περίπτωση που οι υφιστάμενες αδειοδοτημένες μονάδες παραγωγής της που πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων, δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια και το περιθώριο λειτουργικής εφεδρείας κατά το εν λόγω διάστημα,
στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) (Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Παραγωγής), Άδεια για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ/ΜΑΣΚ, προσωρινές μονάδες συνολικής ισχύος 130MWe στη περιοχή Μαρί της επαρχίας Λάρνακας, (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού), στα Φ/Σχ. 55/27, 55/28, 55/35 & 55/36, τεμάχια 304, 305, 306, 430, 432 και 791.
 2. Η Άδεια Κατασκευής αφορά αποκλειστικά και μόνο το πρόσθετο προσωρινό παραγωγικό δυναμικό ισχύος 130MWe το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για το διάστημα 01/06/2020 έως 15/09/2020.
 3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 
 4. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) (Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Παραγωγής), όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
 5. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.