Αρ. Απόφασης: 96/2019
 
Ημερομηνία: 09 Απριλίου 2019

Θέμα: Ορισμός Ορίου (Κατωφλίου) για τις Μονάδες Παραγωγής και τις Μονάδες ΑΠΕ για Συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγορά Ηλεκτρισμού

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80 (3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την πρόνοια όπου αναφέρεται ότι «Ένας Συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει στη χονδρική αγορά ως Παραγωγός είτε με συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής είτε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού (ΑΠΕ-Η), μόνο εάν κατέχει άδεια παραγωγής για μονάδα καθαρής ονομαστικής ισχύος πάνω από ένα κατώφλι το οποίο θα ρυθμίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ»,
 • Την απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 με την οποία εκδόθηκαν λεπτομερείς Κανονισμοί Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου όπου στο Κεφάλαιο Ε: Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, Παράγραφος 2.1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρεται ότι «Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν ως Παραγωγοί είτε με Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή μόνο εφόσον η άδεια παραγωγής για μονάδα καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν είναι μεγαλύτερη από ένα όριο (κατώφλι), το οποίο ορίζεται διοικητικά με απόφαση της ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 120/2017 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία καθόρισε το όριο των 4,5 MW καθαρής ονομαστικής ισχύος Άδειας Λειτουργίας Σταθμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ-Η για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Την υπ’ αριθμόν 234/2018 Απόφαση της ΡΑΕΚ με την οποία τροποποίησε το όριο (κατώφλι) στο 1MW καθαρής ονομαστικής ισχύος Άδειας Λειτουργίας Σταθμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ-Η για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Την υπ’ αριθμόν ΔΔ281 επιστολή του ΔΣΔ, ημερομηνίας 22/11/2018, με την οποία υπέβαλε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας τον κατάλογο των έργων που έχουν εγκριθεί για ένταξη στο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και έχουν καταβάλει το Προκαταρτικό κόστος σύνδεσης και εγγυητική πιστής εκτέλεσης, 
 • Τους δεσμευτικούς Εθνικούς στόχους της Κύπρου και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ με βάση την Οδηγία 28/2009/ΕΚ σύμφωνα με το οποίο έως το 2020 το 16% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ,  
 • Την υποχρέωση της ΡΑΕΚ να προάγει τη χρήση των ΑΠΕ στην παραγωγή Ηλεκτρισμού,
 • Την πρόθεση του ΥΕΕΒ να εξαγγείλει Σχέδιο για την ένταξη συστημάτων ΑΠΕ στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, προσχέδιο του οποίου έχει αποσταλεί στη ΡΑΕΚ με την επιστολή του ΥΕΕΒ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2019, και την παράκληση προς τη ΡΑΕΚ όπως εξεταστούν τρόποι για ένταξη στη Μεταβατική Ρύθμιση και συστημάτων κάτω του 1MW,
 • Την ίση μεταχείριση μεταξύ των μέχρι σήμερα αδειδοτημένων σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς, έτσι ώστε η όποια τροποποίηση στο όριο (κατώφλι) της καθαρής ονομαστικής ισχύος Άδειας Λειτουργίας Σταθμού για Παραγωγούς για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, να δίνει την ευχέρεια συμμετοχής στο προτεινόμενο Σχέδιο του Υπουργείου των ήδη αδειοδοτημένων από τη ΡΑΕΚ έργων, 
 • Το γεγονός ότι ο μικρότερος αδειοδοτημένος από τη ΡΑΕΚ σταθμός παραγωγής ΑΠΕ για εμπορικούς σκοπούς είναι μεγαλύτερος των 50 kW,
 
Και αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα πιο πάνω και τον κατάλογο με τα ήδη αδειοδοτημένα από τη ΡΑΕΚ έργα ΑΠΕ τα οποία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο για την ένταξη συστημάτων ΑΠΕ στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και εκτίμησε ότι:
 
 • Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 234/2018 Απόφαση της ΡΑΕΚ η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ που δύνανται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού,
 • Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό παραγωγών  να συμμετάσχουν άμεσα στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού έτσι ώστε οι ανεξάρτητοι αδειοδοτημένοι Προμηθευτές να δύνανται να διαβουλευθούν τη σύναψη διμερούς Σύμβασης με περισσότερους Παραγωγούς ΑΠΕ προς όφελος των καταναλωτών,
 • Λόγω του χρονικού διαστήματος που θα χρειαστεί ώστε ο ΔΣΔ να εκδώσει Τελικούς Όρους Σύνδεσης στα έργα που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με τελική κατάληξη των έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι Παραγωγοί ΑΠΕ με τους οποίους να μπορούν οι Προμηθευτές να συμβληθούν,
 • Έργα μικρότερης ισχύος έχουν πιθανόν μικρότερο χρονικό διάστημα σύνδεσης στο δίκτυο, συνεισφέροντας στην αύξηση της ένταξης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα νωρίτερα, προς επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Κύπρου,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την τροποποίηση της Απόφασης 234/2018 αναφορικά με το κατώφλι συμμετοχής στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ.
 2. Τον καθορισμό νέου ορίου (κατωφλίου) για συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού για Παραγωγούς είτε με Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής είτε με Μονάδες ΑΠΕ με Κανονικό Μετρητή στα 50 kW για άδεια παραγωγής για σταθμό καθαρής ονομαστικής ισχύος που εκπροσωπούν.
 3. Το εν λόγω όριο (κατώφλι) είναι δυναμικού χαρακτήρα και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τη συμμετοχή στη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού.
 4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.