Αρ. Απόφασης: 094/2021
 
Ημερομηνία: 19/03/2021
 

Θέμα: Αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2ΜW, για τις ανάγκες του  Συμβουλίου στο αντλιοστάσιο PS B, στο Φ/Σχ. (-/2-210-341), τμήμα 4, τεμάχια 18, 19, στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα χορηγήσουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2ΜW, για τις ανάγκες του Συμβουλίου στο αντλιοστάσιο PS B, στο Φ/Σχ. (-/2-210-341), τμήμα 4, τεμάχια 18, 19, στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, της επαρχίας Λεμεσού.
  2. Οι Άδειες στον δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.