​Αρ. Απόφασης: 093/2018

Ημερομηνία: 24/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία ASP 304 Solar Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,9ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (52/47), τεμάχιο 304 στην Αυδήμου, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Dianary Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/47E1), τμήμα 4, τεμάχιο 48 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία Dianary Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,999ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/39W2), τμήμα 2, τεμάχια 156 και 157 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/40W1), τμήμα 3, τεμάχιο 190 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία  Vanalio Holdings Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,5ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (29/21W2), τμήμα 2, τεμάχιο 45 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  6. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,95ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/62), τεμάχιο 81 και στο Φ/Σχ. 40/06, τεμάχιο 226 στο Αβδελλερό, της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  7. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,34ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/62), τεμάχιο 81 και στο Φ/Σχ. 40/06, τεμάχιο 226 στο Αβδελλερό, της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε,  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  8. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην εταιρεία GP Rodik Services Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,89ΜWp, στο Φ/ΣΧ. (31/62), τεμάχιο 81 και στο Φ/Σχ. 40/06, τεμάχιο 226 στο Αβδελλερό, της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τον χωροταξικό σχεδιασμό που υποβλήθηκε,  με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.