​Αρ. Απόφασης: 092/2018

Ημερομηνία: 23/04/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν:
 
  1. Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp, στο Φ/Σχ. 55/06 και 55/07, τεμάχια 130, 131, 243, 244 και 260, στο Ψεματισμένο και στο Φ/Σχ. 55/07, τεμάχιο 252, στη Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).

Η Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν. 

Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.