Απόφαση Αρ. 909 / 2013

Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2013


Θέμα: Χρεώσεις επικουρικών υπηρεσιών, χρήσης δικτύου και άλλων υπηρεσιών που θα επιβάλλονται για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγομένης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (Νet-Μetering) εγκατεστημένα σε οικίες

Η διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Μetering) εγκατεστημένα σε οικίες συνεπάγεται κόστη για τους Προμηθευτές τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται σε αυτούς από τους ιδιώτες παραγωγούς.

Οι χρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση αυτή αποζημιώνουν για τις απαιτήσεις που προκύπτουν για κάλυψη της μείωσης της ανάκτησης των δαπανών για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, των Επικουρικών Υπηρεσιών, των επιπτώσεων του ετεροχρονισμού μεταξύ της παραγόμενης από τον παραγωγό/καταναλωτή και της κατανάλωσης του (δηλαδή, η ενέργεια την οποία παράγει δεν καταναλώνεται την ίδια ώρα, κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά τη νύκτα ή σε διαφορετικές ημέρες ή ακόμα και σε διαφορετικές εποχές). Πρόσθετα, ο παραγωγός/καταναλωτής πιστώνεται για το μέρος της Μακροχρόνιας Εφεδρείας που καλύπτει, την προσφορά του σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη μείωση στις θερμικές απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής λόγω της διεσπαρμένης παραγωγής και της επακόλουθης μείωσης των ποσοτήτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τους
Σταθμούς Παραγωγής.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
 • Την επιστολή της ΑΗΚ με στοιχεία ΗΚ6/326.8/Α1057182, ημερομηνίας 30/04/2013, «Προτάσεις ΑΗΚ για το Τέλος Επικουρικών Υπηρεσιών το οποίο θα επιβάλλεται σε Αυτοπαραγωγούς (ΑΠΕ και Συμβατικά Καύσιμα) καθώς και Παραγωγούς ΑΠΕ (Περιλαμβάνοντας και Συμψηφισμό Μετρήσεων)».
 • Τις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σε Μελέτη της ΡΑΕΚ. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

και έθεσε σε ισχύ την επιβολή των ακολούθων χρεώσεων:
 
 • Ο παραγωγός/ καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με € 37,03 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε εκτιμούμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια ίση με 1.610 kWh (θεωρούμενη ως ο μέσος όρος της ετήσιας παραγωγής για μία δεκαετία). Επισυνάπτεται Πίνακας στον οποίο φαίνεται η ανάλυση του τέλους αυτού ώστε να καταχωρείται από τον Προμηθευτή στα συνιστώντα μέρη.
 • Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των 1.610 kWh επιβάλλεται χρέωση ΥΔΩ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,00134 €/ kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος € 2,16/ εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ.
 • Επί της εκτιμούμενης ετήσιας παραγόμενης ενέργειας των 1.610 kWh επιβάλλεται χρέωση ΑΠΕ, με βάση το συντελεστή τέλους 0,005 €/ kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος € 8,05/ εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε €47,23.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή σε έξη ισόποσες δόσεις (€ 7,87 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ) και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του Προμηθευτή.

Για τις χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, ετεροχρονισμού μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης της οικίας και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, η ΡΑΕΚ προέβη σε αξιολόγηση των προτάσεων της ΑΗΚ και αποφάσισε με βάση τις παραδοχές στην Έκθεση του Παραρτήματος 2. Συνεκτίμησε επίσης οφέλη που προκύπτουν από τη διεσπαρμένη παραγωγή στη μείωση των απωλειών στα δίκτυα και στη συνεισφορά σε Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία.

Η ΡΑΕΚ θεώρησε το Σενάριο 4 ως το πλέον αντιπροσωπευτικό σενάριο και έλαβε υπόψη τους ακόλουθους συντελεστές για τον καθορισμό των χρεώσεων που αναφέρονται πιο πάνω:
 
 1. Λήφθηκαν ως βάση οι εγκεκριμένες, με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύων, Επικουρικών Υπηρεσιών, λειτουργικές Δαπάνες ΔΣΜΚ, και Μακροχρόνιας Εφεδρείας, επαυξημένες κατά 15%, ποσοστό το οποίο αντιπροσωπεύει καταγραμμένη μείωση στην παγκύπρια κατανάλωση σύμφωνα με καταγραμμένα στοιχεία για τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και η οποία αναμένεται να παραμείνει για τα επόμενα χρόνια σε μειωμένα επίπεδα της τάξης του 12,5% της ζήτησης του 2012.
 2. Θεωρήθηκε ότι η χρέωση στην διεσπαρμένη παραγωγή του Συστήματος Συμψηφισμού δεν περιλαμβάνει το σύνολο των χρεώσεων όπως συμβαίνει με τις χρεώσεις για την κατανάλωση, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέρος αυτών, ως ακολούθως:
 • Χρεώσεις ΔΣΜΚ – κατά το 100% των περιλαμβανομένων στις Ρυθμιστικές Αποφάσεις 03/2010 και 04/2010, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για την Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών – κατά 100% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για την Παροχή Μακροχρόνιας Εφεδρείας – κατά 20% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%
 • Χρεώσεις για τη Χρήση των Δικτύων Ψηλής Τάσης – κατά 25% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%
 • Χρεώσεις για την Χρήση των Δικτύων Μέσης Τάσης – κατά 50% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%.
 • Χρεώσεις για Χρήση των Δικτύων Χαμηλής Τάσης – κατά 75% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%.
 • Πρόσθετα, θεωρήθηκε ότι η διεσπαρμένη παραγωγή με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων συνεισφέρει κατά 10% των εγκεκριμένων, επαυξημένων κατά 15%, για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία.
 • Εκτιμήθηκε ότι παρέχεται μείωση στις απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής που αντιστοιχεί ετησίως σε € 20,00 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος.
Οι πιο πάνω χρεώσεις θα επανεκτιμηθούν για εφαρμογή σε μελλοντικά σχέδια, μετά την συμπλήρωση της Μελέτης Διατιμήσεων της ΑΗΚ και την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων από το Πιλοτικό Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων που λήφθηκε με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 771/2012 «Απόφαση για Αξιολόγηση Πολίτικης Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Εγκατεστημένων σε Οικίες».

Οι πιο πάνω χρεώσεις θα ισχύουν για το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων που εφαρμόζεται με την Απόφαση της ΡΑΕΚ 908/2013.

Λευκωσία, 1η Ιουλίου 2013