Απόφαση Αρ. 908 / 2013

Ημερομηνία: 27 Ιουνίου 2013

 
Θέμα: Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της εισαγομένης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα (Νet-Μetering) εγκατεστημένα σε οικίες

«Συμψηφισμός Μετρήσεων» για τη συγκεκριμένη εφαρμογή ορίζεται ως η μέθοδος που αφορά Καταναλωτές, που στις οροφές των οικιών τους (ή εντός του ιδίου τεμαχίου με την οικία), έχει εγκατασταθεί μικρό Φωτοβολταϊκό σύστημα με ισχύ μέχρι 3 kW. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, για την κάλυψη των αναγκών του υποστατικού και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό σύστημα η οποία εγχέεται στο Δίκτυο για κάθε δίμηνο.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 26 των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012, και αφού έλαβε υπόψη:
 
 • Τη διακηρυγμένη θέση και εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων ως κοινωνικό μέτρο ενίσχυσης των ιδιοκτητών κατοικιών και ιδιαίτερα των ιδιοκτητών κατοικιών με χαμηλά εισοδήματα και των ευάλωτων καταναλωτών
 • Την εξαιρετικά θετική αντιμετώπιση ενός τέτοιου Σχεδίου από οργανωμένα σύνολα και το κοινό γενικά
 • Την αξιοποίηση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ, που συνάδει με τους στόχους της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την Κύπρο
 • Τους περιορισμούς που παρουσιάζονται στο δίκτυο (Μεταφοράς και Διανομής) και την ανάγκη για συνεχή ισοζυγισμό μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και
 • Τη θετική αντιμετώπιση του διευρυμένου Σχεδίου μετά από τις διαβουλεύσεις με την ΑΗΚ και το ΔΣΜΚ αναφορικά με το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

την εφαρμογή Σχεδίου σχετικά με τη διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού Μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) που είναι εγκατεστημένα σε οικίες ή στα τεμάχια γης που ευρίσκονται οι οικίες, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
 
 1. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στα πλαίσια του Σχεδίου, αφορούν σε επενδύσεις από φυσικά πρόσωπα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνδεδεμένων με το δίκτυο με εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού μετρήσεων της εισαγόμενης από το δίκτυο με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σε κατοικίες που χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση (μόνιμη κατοικία) από τους αιτητές.
 2. Οι επενδύσεις αφορούν σε εγκαταστάσεις πάνω σε οροφές νόμιμα υφιστάμενων οικιστικών μονάδων ή στο έδαφος εντός του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται η μονάδα.
 3. Όταν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας, τότε όλοι οι ιδιοκτήτες της οικιστικής μονάδας θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στο υποστατικό. Για τις πολυκατοικίες και στις περιπτώσεις που η ταράτσα είναι κοινόχρηστη, θα πρέπει οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης.
 4. Το ανώτατο όριο εγκατεστημένης ισχύος του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανά δικαιούχο και ανά οικιστική μονάδα (οικία/ διαμέρισμα) που χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία είναι 3 kW.
 5. Παράλληλα, η ΡΑΕΚ προβαίνει σε Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου, στην οποία θα αναφερθούν λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί καθώς και η αναμενόμενη συνολική ετήσια εγκατεστημένη ισχύς για υλοποίηση του Σχεδίου.
 6. Η παραγόμενη από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την εισαγόμενη από το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια στο τέλος του διμήνου και ο προμηθευτής θα τιμολογεί τη διαφορά. Η πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους θα είναι η έναρξη της περιόδου υπολογισμών. Τυχόν περίσσεια παραγωγής κατά την διμηνία θα πιστώνεται στην επόμενη διμηνία, ενώ τυχόν έλλειμμα παραγωγής θα χρεώνεται κανονικά. Στο τέλος του ημερολογιακού έτους, αν καταγράφεται περίσσεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή δεν θα αποζημιώνεται.
 7. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το Φωτοβολταϊκό σύστημα θα εκτιμάται και σε αυτή θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τον ετεροχρονισμό (μερικώς) και τη χρήση δικτύου (μερικώς), τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες (μερικώς) και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία (μερικώς), όπως επίσης και τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ. Η εκτιμούμενη προσφορά της διεσπαρμένης παραγωγής σε Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία και η υπολογιζόμενη μείωση στις θερμικές απώλειες στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής θα ληφθεί υπόψη στις εκάστοτε χρεώσεις, οι οποίες θα αναθεωρούνται από τη ΡΑΕΚ όποτε απαιτείται.
 8. Στην εισαγόμενη από το Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια θα επιβάλλονται κανονικά πέραν της καταναλισκόμενης ενέργειας, οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για Χρήση Δικτύου Υψηλής, Μέσης ή Χαμηλής Τάσης ανάλογα, όπως και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες του ΔΣΜΚ, τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τη Μακροχρόνια Εφεδρεία καθώς επίσης και οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις για ΥΔΩ και ΑΠΕ και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις θα προνοούνται σε σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
 9. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Ιδιοκτήτης και Διαχειριστής του Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Πρόσθετη περιγραφή για τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται από τους εμπλεκομένους φορείς δίδεται στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και Αυτοπαραγωγής το οποίο με την απόφαση αυτή εγκρίνεται.
 10. Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο εφαρμόζεται σε Οικιακούς Καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στη Διατίμηση 05 ή στη Διατίμηση 08 της ΑΗΚ. Όσοι καταναλωτές ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων και είναι ενταγμένοι στις Διατιμήσεις 06 ή 07 θα πρέπει, πριν λειτουργήσουν το νέο Σχέδιο, να μεταπηδήσουν στη Διατίμηση 05. Το Σχέδιο αυτό με τους ιδίους ακριβώς όρους χρεώσεων και τελών θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση και σε κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών.

Η εφαρμογή του Σχεδίου θα παρακολουθείται από τη ΡΑΕΚ και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη ΡΑΕΚ.

Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2013