Αρ. Απόφασης: 86/2017
 
Ημερομηνία: 16 Μαΐου 2017
 
Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
 • Την από κοινού επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, με στοιχεία Δ12/1110.2/162565, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, με την οποία υποβλήθηκε το πρώτο προτεινόμενο κείμενο του Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2016, με το οποίο ζητήθηκε η νομική άποψη των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ επί του πιο πάνω προτεινόμενου κειμένου. 
 • Τη νομική άποψη των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ η οποία υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016. 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, με το οποίο υποβλήθηκαν εισηγήσεις και σχόλια επί του πρώτου προτεινόμενου Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 
 • Την εσωτερική συνάντηση μεταξύ της ΡΑΕΚ και του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2017, στην οποία παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις και τα σχόλια του πιο πάνω Εσωτερικού Σημειώματος. 
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.04.04/295-2017, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, με την οποία υποβλήθηκαν στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 
 • Την από κοινού επιστολή των ΔΣΜΚ και ΔΣΔ με στοιχεία Δ12/1110.2/170724, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, με την οποία υπέβαλαν αναθεωρημένο Πρωτόκολλο μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2017, με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για έγκριση του αναθεωρημένου προτεινόμενου Πρωτοκόλλου μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με την ανωτέρω επιστολή, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 
 1. Όπως εγκρίνουν το υποβληθέν από τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, αναθεωρημένο προτεινόμενο Πρωτόκολλο μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ.   
 2. Όπως ο ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, υποβάλουν στη ΡΑΕΚ το τελικό υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο μεταξύ ΔΣΜΚ και ΔΣΔ. 
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις άμεσες τους ενέργειες.
 
Η εν λόγω Απόφαση, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.