Αρ. Απόφασης: 8/2022

Ημερομηνία: 11/01/2022

Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 3,95MWp

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 52 Ltd (HE 393998), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Φ/Σχ. 26/52, τεμάχιο 215, στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 50 Ltd (HE 380131), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,9MWp, στο Φ/Σχ. -/2-279-374, τμήμα 3, τεμάχιο 129, στο Λιοπέτρι της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 72 Ltd (HE 393405), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 29/19, τεμάχια 296, 315, 318, 319, 320, 327, 451 και 452, στην Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον κ. Ανδρέα Νικολαΐδη (ΑΔΤ 470226), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,05MWp, στο Φ/Σχ. 45/13, τεμάχιο 879, στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.