Αρ. Απόφασης: 79/2019

Ημερομηνία: 19 Μαρτίου 2019

Θέμα: Tροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ51-2016 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π41-2016


Αίτημα της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ51-2016 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π41-2016 Άδειας Λειτουργίας ηλιοθερμικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Δωρός και Μονάγρι,  ηλεκτρικής ισχύος 50MWe  
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού εξέτασε και μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να προβεί σε τροποποίηση της χωροθέτησης του προτεινόμενου έργου στα Φ/Σχ. 53/05, 53/06, 53/14, 47/61, 47/62, 47/62.W1 & 47/62.W2, της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ51-2016 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Π41-2016 Άδειας Λειτουργίας, 
  2. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Alfa Mediterranean Enterprises Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους Άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3).
  3. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ, να προβεί σε τροποποίηση των πιο πάνω Αδειών της εταιρείας Alfa Mediterranean Enterprises Ltd θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικά εκδοθεισών Αδειών.  
  4. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αρχικά εκδοθεισών Αδειών.