Αρ. Απόφασης: 76/2020
 
Ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2020
 
Θέμα: Σύναψη Συμφωνίας Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου με την Εταιρεία Primetel Ltd για την χρήση του Συστήματος Διανομής για Δραστηριότητες Τηλεπικοινωνιών

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 16/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • η επιστολή του Διευθυντή Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΙ/280 ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2019 με την οποία υποβλήθηκε αίτημα για την έγκριση της ΡΑΕΚ για τη χρήση του συστήματος διανομής για άλλες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες, και συγκεκριμένα για την σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Primetel Ltd για την παροχή υπηρεσιών και άδειας χρήσης των πασσάλων του εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης της ΑΗΚ, 
 • η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής με Αρ. Φακ. ΔΣΔ/281 ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2020 με την οποία βεβαίωσε τη ΡΑΕΚ ότι η χρήση του συστήματος διανομής για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια για την συμφωνία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με την εταιρεία Primetel Ltd δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής,
 • το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2020.
   
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003, και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτών, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ εγκρίνει τη χρήση του συστήματος διανομής για άλλες μη σχετικές με την ηλεκτρική ενέργεια δραστηριότητες που προτείνονται από τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής υπό την προϋπόθεση ότι η ΡΑΕΚ ικανοποιείται ότι η διεξαγωγή της δραστηριότητας αυτής δε συγκρούεται ή δεν περιορίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής που απορρέουν από την άδεια του, και
 • Την Απόφαση Αρ. 325/2019 της ΡΑΕΚ.
   
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, και διαπίστωσαν ότι:
 • Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Διανομής έχει συμμορφωθεί με την Απόφαση Αρ. 325/2019 της ΡΑΕΚ.
 • Σύμφωνα με τη βεβαίωση του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ η χρήση του συστήματος διανομής για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια για την συμφωνία της ΑΗΚ με την εταιρεία Primetel Ltd δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.
   
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 51 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, και αφού ικανοποιήθηκαν ότι η διεξαγωγή της προτεινόμενης δραστηριότητας δεν συγκρούεται με και δεν περιορίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής που απορρέουν από την άδεια του, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του αιτήματος του Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής της ΑΗΚ για τη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Primetel Ltd σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και άδειας χρήσης των πασσάλων του εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης της ΑΗΚ. 
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.